Hopp til hovedinnhold

§ 22 Beredskap på landanlegg

Operatøren skal etablere og til enhver tid opprettholde effektiv beredskap med sikte på å møte fare- og ulykkessituasjoner. Beredskapen skal være samordnet og egnet til å bli samordnet med offentlige beredskapsressurser.
Operatører som har nabovirksomheter og -anlegg som innen et geografisk avgrenset område som også håndterer farlig stoff, skal aktivt bidra til utveksling av informasjon slik at de berørte til enhver tid har full oversikt over de mengder farlig stoff som håndteres. Operatører skal aktivt bidra til å samordne tiltak slik at sikkerhet, herunder beredskap, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i første ledd, kan Energidepartementet bestemme at andre skal stille nødvendige beredskapsmessige ressurser til rådighet for rettighetshavers eller eier av landanleggets regning, og departementet kan for rettighetshavers eller eier av landanleggets regning også iverksette tiltak for å skaffe nødvendige tilleggsressurser på annen måte.
Paragraf sist endret: 17. juni 2016

Kravene i denne paragrafen har til hensikt å fungere som en overbygning til beredskapskravene i og i medhold av teknisk og operasjonell forskrift, og gi en helhetlig oversikt over krav til beredskap ved drift av landanlegg.
For de områder av beredskapen som også omfattes av forskrift 20. desember 2011 nr. 1434 om industrivern, vil kravene i denne bestemmelsen oppfylles ved å bruke bestemmelsene i forskriften som nevnt ovenfor.
For de områder av beredskapen som omfattes av Kystverkets forskrift om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner, vil kravene i denne bestemmelsen oppfylles ved å bruke den forskriften.
Miljødirektoratet stiller spesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning i sine tillatelser.
Med beredskapsmessige ressurser som nevnt i siste ledd, menes ressurser innenfor Energidepartementets myndighetsområde og eventuelle private ressurser.