Denne rapporten bygger på arbeid og diskusjoner i Sikkerhetsforum. Dette arbeidet ble satt i gang etter anbefaling fra den partssammensatte arbeidsgruppen (Engen-utvalget) som i 2017 drøftet HMS-tilstanden og -utviklingen i petroleumsvirksomheten. Rapporten fra partssammensatt arbeidsgruppe var et viktig grunnlag for stortingsmeldingen (Meld. St. 12 (2017-2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten) som ble lagt fram i 2018.

Rapporten gir en beskrivelse av dagens to- og trepartssamarbeid og identifiserer viktige hemmere og fremmere for dette arbeidet.  Den oppsummerer også anbefalinger og tiltak som Sikkerhetsforum ønsker å gå videre med.

Topartssamarbeid

Det er enighet om at medvirkning i norsk olje- og gassvirksomhet generelt sett fungerer godt, men bildet varierer og det finnes større utfordringer lenger ute i leverandørkjeden. Sikkerhetsforum har diskutert hvordan utviklingen av nye driftsformer, digitalisering, fusjon av bedrifter, nye aktører, kontrakter, rammevilkår og utenlandsk arbeidskraft, fører til utfordringer for representativ arbeidstakermedvirkning. For arbeidstakersiden er det særlig bruk av midlertidige ansettelser og innleid arbeidskraft som skaper utfordringer. 

Verneombudsordningen

Sikkerhetsforum fremhever verneombudsordningen som en viktig forutsetning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Men i diskusjoner kom det frem at det i noen bedrifter har blitt vanskeligere å rekruttere verneombud. Følgende mulige grunner til dette ble foreslått:

  • Mindre attraktivitet
  • Mye arbeid
  • Mindre tid
  • Lite anerkjennelse
  • Kan være negativt for karriereutvikling å være verneombud

Arbeidsmiljøutvalg

Sikkerhetsforum konstaterer at det kan være store forskjeller i hvordan arbeidsmiljøutvalg (AMU) fungerer i de ulike bedriftene, og i individuelle bedrifter over tid. Det finnes velfungerende AMU, og andre som fungerer mindre bra. Det er klart at utvalgsfunksjoner må tilpasses etter forholdene i hver enkelt bedrift.

AMU spiller en viktig rolle i HMS-arbeidet, og det er viktig at de involverte er enige om gode kjøreregler og legger langsiktige planer for AMU-arbeidet. Sikkerhetsforum fremhever i rapporten en rekke forhold som bidrar til godt eller dårlig fungerende AMU.

Trepartssamarbeid

Sikkerhetsforum ser behov for at det fremover gis tydeligere prioritering av hvilke fora og saker som det skal arbeides med. Partssammensatt arbeidsgruppe (Engen-utvalget) pekes på som et godt eksempel på trepartssamarbeid som alle parter har sett stor verdi av.

Rapporten avsluttes med en rekke overordnede anbefalinger og betraktninger rettet mot Sikkerhetsforums aktiviteter, i tillegg til partene.

Legg til rette for trepartssamarbeid

Sikkerhetsforum oppfordrer alle i bransjen til å bruke rapporten både for å legge til rette for godt partssamarbeid og arbeidstakermedvirkning og bedre læring etter hendelser. Vi har derfor laget presentasjonsmateriale som kan lastes ned her. Vi oppfordrer til å bruke dette både på selskaps- og næringsnivå.