En av anbefalingene i Stortingsmeldingen om Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsindustrien fra 2017 (St. meld. 12 (2017-2018)) var at næringen burde se på hvilke tiltak som kan settes i verk for at HMS-relevant forskning og ny teknologi tas i bruk.

Sikkerhetsforum satte ned en arbeidsgruppe som har sett på anbefalingene fra både Stortingsmeldingen og rapporten fra den partssammensatte gruppen om Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (2017).

Arbeidsgruppens mandat var å komme med eksempler på hvordan, og i hvilken grad, ny kunnskap og teknologi som har betydning for arbeidsmiljø og storulykkerisiko, har blitt tatt i bruk i petroleumsnæringen.

Eksempler

Rapporten er basert på fire eksempler på ny teknologi hvor det har blitt identifisert hemmere og fremmere for å ta ny teknologi i bruk.Teknologiene er fulgt hele veien fra FoU, pilotering og frem til teknologien tas i bruk. Disse er:

  • MudCube (rensing av boreslam)
  • Pinovo (vakuumoverflaterensing)
  • QuietPro (smart hørselsvern)
  • GasSecure (trådløs gassdetektor)

Anbefalinger

Arbeidsgruppen har også utarbeidet anbefalinger for å legge bedre til rette for at ny teknologi med betydning for HMS tas i bruk. Anbefalingene er rettet direkte mot ulike aktører, som:

  • Operatørselskaper
  • Store leverandører
  • Utviklere av ny teknologi
  • Tilsynsmyndigheter
  • Offentlig støtteordninger til arbeidsmiljø- og sikkerhetsrelatert FoU for petroleumssektoren
  • Medlemsorganisasjonene i Sikkerhetsforum