Hovedtema for møtet var kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø.  

Sikkerhetsforum er opptatt av god risikostyring på arbeidsmiljøområdet, slik at eksponeringen ikke utgjør en uakseptabel risiko for arbeidstakernes helse. Barrierer og robust arbeidspraksis er sentrale elementer, i tillegg til kunnskap om langtidseffekter og langtidsskader.     

Sikkerhetsforum bidrar til at RNNP-data brukes som grunnlag for å se på styring av arbeidsmiljørisikoen i virksomhetene. Arbeidsgiversiden skal redusere arbeidsmiljørisiko blant annet ved å implementere tiltak etter kjemikalieprosjektet. Sikkerhetsforum inviterer fagforum, bransjeorganisasjoner og kompetansemiljøer for å få fram kunnskap og diskutere tiltak for oppfølging.   

Dieseleksos

Fra 21. februar 2023 trer for første gang en ny grenseverdi for dieseleksos i kraft, målt som elementært karbon. Samarbeid for Sikkerhet (SfS) har publisert en anbefaling om styring av risiko for dieseleksoseksponering.  Anbefalingene ble presentert i møtet.  

Grenseverdier
 
I Norge er det etablert nasjonale grenseverdier for de fleste kjemiske stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende. Grenseverdiene angir maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i løpet av åtte timer. For offshorevirksomhet er disse nivåene korrigert for lengre arbeidsdager.     

Det bør være et mål å ligge så langt under grenseverdien som mulig, siden grenseverdiene ikke skiller klart mellom farlige og ufarlige konsentrasjoner.     

Dieseleksos (Målt som elementært karbon):    

Åtte-timers grenseverdi: 0,05 mg/m3     
12-timers grenseverdi: 0,03 mg/m3   

Anbefaling   
SfSs anbefaling 049N Styring av risiko for dieseleksoseksponering er tydelig på at arbeidstakere må få opplæring og informasjon om dieseleksoseksponering. Overvåking og planlegging er viktig – risiko både kan og må styres.     

Benzen   

Stor oppmerksomhet og ny kunnskap har ført til betydelig lavere grenseverdier for benzen. Fagforbundet SAFE er likevel bekymret for kreftrisikoen knyttet til benzeneksponering, og for at næringen ikke tar risikoen tilstrekkelig på alvor. I møtet utdypet SAFE denne bekymringen.  

Benzeneksponering skjer hovedsakelig ved innånding av luft som inneholder benzen, men kan også tas opp i kroppen gjennom huden. At benzen er kreftfremkallende for mennesker er godt dokumentert. Eksponering for benzen er forbundet med økt risiko for utvikling av spesielt blod- og lymfekreft.      

Alltid Sikker   

Alltid Sikker er en nettplattform laget for å styrke sikkerhetskulturen i selskaper.   

I møtet presenterte Erling Meyer, Offshore Norge/Equinor, viktige elementer fra tema arbeidsmiljø og helse, hvor fokus var mobbing og trakassering.   

Plattformen er en del av et samarbeid mellom operatørene Equinor, Aker BP, Vår Energi og ConocoPhillips.    

Innholdet på nettplattformen er åpent for alle operatører og leverandører. Målet er å styrke bransjens sikkerhetskultur og jobbe sammen for å hindre storulykker, og å unngå skader og uønskede hendelser i det daglige arbeidet.  

For mer informasjon om Alltid Sikker besøk alwayssafe.no   

Fatigue   

- Fatigue må håndteres, som enhver annen risiko, både som helserisiko og sikkerhetsrisiko, sa Elisabeth Vaagen fra Ptil i sitt innlegg i møtet.    

I presentasjonen viste hun til sammenhenger mellom faktorer i arbeidsmiljøet og en rekke helseutfall. I tillegg viste hun hvordan enkelte arbeidsmiljøfaktorer kan påvirke risikoen for feilhandling, som videre kan gi utslag for sikkerheten i bransjen. Et eksempel på dette er fatigue. Fatigue kan utvikles ved mangel på hvile og gjentatt eksponering for arbeidsmiljøfaktorer som er belastende fysisk og/eller mentalt, er et problem hos skiftarbeidere. Petroleumsnæringen er en høyrisikonæring, hvor skiftarbeid forekommer. Både RNNP data og funn fra tilsyn viser at overtidsbruken øker.  

Les mer om kartlegging av arbeidstid i petroleumsnæringen på ptil.no   

Høy arbeidsbelastning og mangelfull hvile er viktige faktorer for utviklingen av fatigue og må derfor risikovurderes og styres. I tillegg vil det være en rekke andre arbeidsmiljøfaktorer som alene eller i sammenheng vil kunne øke risikoen for fatigue.  

Fra granskninger vil en kunne finne en rekke eksempler hvor ytelsespåvirkende faktorer som for eksempel fatigue blir identifisert som bakenforliggende årsak. I Ptil foregår det et arbeid med å bedre oppfølgingen av de ytelsespåvirkende faktorene i tilsynets granskninger. Forbedringspotensialet her er også stort for næringen.  

Les mer om hvordan Ptil styrker kunnskapen om menneskelige faktorer i gransking på ptil.no  

I 2020 opprettet Sikkerhetsforum en partssammensatt gruppe for å samle informasjon og bidra til å formidle kunnskap om hvordan utmattelse (fatigue) kan håndteres i forbindelse med utvidede arbeidsperioder offshore og på landanlegg, med endret eksponeringsmønster og arbeidsbelastning for personell.   

Les mer i notatet “Når det blir for mye” på ptil.no   

Du kan lese mer om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse på ptil.no og i Stamis Faktabok om arbeidsmiljø og helse.  

IA-avtalen - Bransjeprogram 

Petter Arnesen, prosjektleder for bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen i Norsk Industri, presenterte bransjeprogrammet.  

I petroleumsvirksomheten er det for tiden to bransjeprogram under IA-avtalen. Ett ledes av Norsk Industri og omfatter leverandørindustrien, og ett ledes av Offshore Norge og omfatter selskaper innen forpleining. Hovedmålet med bransjeprogrammene er å bidra til at bedriftene etablerer tiltak som medfører at færre blir syke og at flere blir værende i jobb. Programmene skal i størst mulig grad omfatte tiltak bedriftene allerede har identifisert, eller er i ferd med å iverksette.    

Les mer om bransjeprogrammet på arbeidsmiljøportalen sine sider.   

Arbeidsmiljøportalen 

Arbeidsmiljøportalen er et nettsted som formidler informasjon om forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Denne ble presentert av Jane Tangen i Ptil. 

Arbeidsmiljøportalen tilbyr nøkkeltall og fakta om arbeidsmiljø samt kunnskapsbaserte verktøy tilpasset utfordringene i ulike bransjer:     

Arbeidsmiljøhjelpen: Et bransjetilpasset og nettbasert verktøy for utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljø-hjelpen inneholder diskusjons- og refleksjonsoppgaver som bidrar til å identifisere hva som er bra i arbeids-miljøet, og hva som bør forbedres. Ved hjelp av verktøyet lages en handlingsplan for utvikling av eget arbeidsmiljø.     

En bra dag på jobb: Et verktøy skreddersydd for hver bransje. En bra dag på jobb gir et innblikk i hva arbeidsmiljø handler om og tar for seg de fem største arbeidsmiljøutfordringene i hver enkelt bransje.   

Styring av psykososialt arbeidsmiljø  

Ptil følger opp selskapenes egen styring og oppfølging av psykososial og organisatorisk risiko gjennom tilsynsaktiviteter rettet mot operatører, entreprenører og serviceselskap.   

I det forebyggende arbeidet er det viktig at selskapene jobber for å eliminere eller redusere kilder til eksponering. For psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø handler det om å prioritere tiltak som adresserer måten arbeidet organiseres, utformes og ledes.   

I tillegg til revisjoner og møter med selskapene bruker Ptil RNNP-spørreskjemaundersøkelsen. Denne sendes ut til alle ansatte på norsk sokkel annethvert år og har som formål å følge utviklingen i arbeidsmiljø, HMS-klima og helse.   

Undersøkelsen omfatter alle ansatte offshore og på landanleggene og kartlegger forhold om opplevd arbeidsmiljø, hms-klima og sikkerhetsrisiko. Kartleggingen omfatter også ansattes opplevelse av egen helse, sykdom og skader.   

Sikkerhetsforum hadde gode diskusjoner om arbeidsmiljø i møtet 2. februar. Sikkerhetsforum tar kunnskapen fra dette møtet ut i egne organisasjoner og selskaper, slik at det bidrar til bedre grunnlag for reduksjon av arbeidsmiljørisiko gjennom gode tiltak.  

Sikkerhetsforum vil fortsatt ha arbeidsmiljø som en av sine hovedprioriteringer.