Rapport fra partssammensatt gruppe (2017) og St.meld. 12 (2017-2018) om HMS i petroleumsindustrien pekte begge på et behov for å bedre erfaringsoverføring, læring etter hendelser og systematisering av disse prosessene. Sikkerhetsforum ble derfor gitt et mandat for å se nærmere på hva næringen kan gjøre for å bli bedre.

Rapporten presenterer anbefalinger som skal bidra til forbedret erfaringsoverføring og læring etter hendelser i norsk petroleumsvirksomhet.

Følgende spørsmål er sentrale i rapporten:

  1. Hvilke arenaer og informasjonskilder/databaser for erfaringsdeling foreligger i petroleumsvirksomheten per i dag, og hvordan fungerer disse?

  2. Har næringen eksempler på gode granskingsmetoder som sikrer at både sentrale årsaker blir belyst, fulgt opp og bidrar til endring?

  3. Hvilke prosjekter er gjennomført/ igangsatt som har bidratt/bidrar til viktig og nyttig kunnskap om læring etter hendelser?

  4. Hva bør forbedres med hensyn til læring etter hendelser?

Legg til rette for læring etter hendelser

Sikkerhetsforum oppfordrer alle i bransjen til å bruke rapporten både for å legge til rette for godt partssamarbeid og arbeidstakermedvirkning og bedre læring etter hendelser. Vi har derfor laget presentasjonsmateriale som kan lastes ned her. Vi oppfordrer til å bruke dette både på selskaps- og næringsnivå.

Se videointervju med leder av arbeidsgruppa, Janne Lea