Sikkerhetsforum skal brukes som arena for gjensidig deling av kunnskap, informasjon og for erfaringsoverføring som kan bidra til å identifisere nye utfordringer og trender - både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 

Dette oppnås ved at Sikkerhetsforum: 

 • er representert ved ledere, HMS-personell og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen og i Havindustritilsynet, og med Energidepartementet som tydelig observatør
 • legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt omkring sentrale HMS-utfordringer i industrivirksomheten til havs og på landanlegg med tilhørende rørledningssystemer
 • er høringsarena for, og pådriver og initiativtaker til strategiske HMS-prosjekter og -prosesser innenfor rammen av Havtils myndighetsområde
 • er pådriver for informasjons- og kunnskapsformidling om HMS, og utvikling og forankring av god HMS-kultur og -praksis mellom partene og myndighetene i samsvar med arbeidsmiljøloven § 1. 

Sikkerhetsforums prioriteringer  

Storulykkesrisiko 

En storulykke vil, i tillegg til de menneskelige og mulige miljømessige sidene, ha store samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Styring av storulykkesrisiko er derfor et område for spesiell oppmerksomhet for Sikkerhetsforum. 

For å forstå årsaker til storulykker - slik at det er mulig å sette i gang effektive tiltak - må de faktorene som er gjensidig avhengig av hverandre; teknologi, styringssystemer, organisering, mennesker og kultur, sees i sammenheng. 

Sikkerhetsforum vil: 

 • innhente kunnskap og erfaringer fra reelle storulykker og tilløp til storulykker
 • bruke data fra RNNP (Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet) som grunnlag for tilnærmingen til styring av storulykkesrisiko
 • ha storulykkesrisiko som hovedtema på møter i Sikkerhetsforum, og invitere inn de fagforum som jobber med storulykkerisiko i næringen, for å redegjøre for styring og kontinuerlig forbedring på området 
 • anerkjenne ledelsens sentrale rolle i å styre storulykkesrisiko. De beslutninger som selskapsledelsen tar i styring av virksomheten, kan bidra til robustgjøring eller forvitring av sikkerhetskritiske barrierer 
 • se på operasjonelle, administrative og tekniske barrierer for å styre storulykkesrisiko. 

Arbeidsmiljørisiko 

Arbeidstakere kan utsettes for en rekke farer i arbeidsmiljøet, som helsefarlige kjemikalier, støy og vibrasjoner, tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger og utfordrende og organisatoriske/psykososiale forhold. 

Sikkerhetsforum er opptatt av god risikostyring på arbeidsmiljøområdet, slik at de farlige faktorene ikke utgjør en uakseptabel risiko for arbeidstakernes helse. Barrierer og robust arbeidspraksis er sentrale elementer, i tillegg til kunnskap om langtidseffekter og langtidsskader.   

Et godt arbeidsmiljø er viktig i seg selv, men er også en viktig forutsetning for å opprettholde en lav storulykkesrisiko. 

Sikkerhetsforum vil: 

 • bruke RNNP-data som grunnlag for å se på styring av arbeidsmiljørisikoen i virksomhetene
 • følge opp store prosjekt i næringene som skal redusere arbeidsmiljørisiko, som for eksempel implementering av tiltak etter kjemikalieprosjektet og støyprosjektet
 • ha oppmerksomheten rettet mot særlig risikoutsatte grupper
 • skaffe oversikt over arbeidsbetinget sykdom og skade for de personer som rammes
 • invitere inn fagforum, bransjeorganisasjoner og kompetansemiljøer for å diskutere tiltak for oppfølging

Partssamarbeid og medvirkning 

Sikkerhetsforum er et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Sikkerhetsforum skal tilrettelegge for og følge opp at næringen ivaretar de lovpålagte systemene for ivaretakelse av partssamarbeid innenfor HMS. Dette omfatter tilrettelegging for topartssamarbeid, men kun i saker vedrørende HMS. 

Partssamarbeid sikrer læring, kontinuerlig forbedring, utvikling og omstillingsevne gjennom hele kontraktskjeden. Partssamarbeidet er en bærebjelke i sikkerhetsarbeidet, samtidig som arenaene for partssamarbeid er sårbare. 

Sikkerhetsforum vil: 

 • følge opp og bidra til at medvirkningsordningene fungerer i henhold til intensjonene i alle faser av virksomheten 
 • identifisere forbedringsbehov og følge opp tiltak for å sikre overordnede føringer og ambisjoner for trepartssamarbeidet 
 • øke kunnskapen om regelverk, standarder og retningslinjer - og derved bidra til reell medvirkning
 • følge opp relevante politiske vedtak fra Stortinget til de tre partene i næringen

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø 

Rammebetingelser omfatter et bredt spekter av forhold, hvorav de fleste ikke faller inn under Sikkerhetsforum mandatområder. Endringer i rammebetingelser kan imidlertid påvirke helse, miljø og sikkerhet, og dermed også ha innvirkning på storulykkes- og arbeidsmiljørisiko. Det er derfor aktuelt å diskutere endringer i relevante rammebetingelser i Sikkerhetsforum, og de potensielle innvirkningene dette kan ha på helse, miljø og sikkerhet.   

Stabile og langsiktige rammebetingelser skaper forutsigbarhet. Gode rammebetingelser for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet, dreier seg om å legge forholdene til rette for kontinuerlig forbedring slik at sikkerhetskritiske oppgaver blir utført fullt forsvarlig.   

Sikkerhetsforum vil: 

 • belyse endringer i relevante rammebetingelser og deres innvirkning på sikker, miljøvennlig og effektiv drift 
 • følge med på trender og utviklingstrekk i næringene
 • diskutere forhold som kan bidra til at virksomhetene får gode rammebetingelser og et godt omdømme
 • ha oppmerksomhet på rammevilkår for entreprenørene slik at det legges til rette for medvirkning i håndteringen av HMS-risiko knyttet til gjennomføring av oppdrag. 

Sikkerhet- og arbeidsmiljørisiko i nye industrier

Omstillingen til et lavutslippssamfunn innebærer omlegging hvor nye næringer, teknologier og løsninger utvikles og industrialiseres. Endringene ivaretar klima og behov for energi. For de som jobber i energinæringene, og for samfunnet ellers, er det viktig at aktivitetene har et høyt sikkerhetsnivå.   

Sikkerhetsforum er en sentral arena hvor trepartssamarbeidet både er i forkant av utviklingen og følger opp utviklingen i sikkerhets- og arbeidsmiljønivået.      

Sikkerhetsforum vil:   

 • innhente kunnskap om verdikjeder i nye industrier og om utviklingen av nye teknologier og løsninger, herunder: 
  • Karbonfangst og lagring (CCS)
  • Fornybar energiproduksjon til havs
   • Havvind
  • Hydrogen, med vekt på blå hydrogen 
  • Elektrifisering 
 • identifisere sikkerhets- og arbeidsmiljøtema som særlig bør følges opp innenfor nye næringer, teknologier og løsninger ved overgangen til lavutslippsvirksomhet  
 • sikkerhetsforum vil følge med på utviklingen av industriell virksomhet til havs, herunder mineralutvinning