Gjennom arbeidet i Sikkerhetsforum identifiseres sentrale problemstillinger i fellesskap, og partene diskuterer måter å løse dem på.  

Til møtet inviterte Sikkerhetsforum to unge verneombud som snakket om hvordan vi kan skape engasjement og motivasjon for rekruttering av nye verneombud for den nye generasjonen. 

Sikkerhetsforum har som hovedoppgave å fremme arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk petroleumsvirksomhet gjennom blant annet å legge til rette for et godt samarbeid mellom partene i næringen og myndighetene. Et velfungerende partssamarbeid er viktig for en felles forståelse av risikoforhold og sikkerhetsutfordringer i næringen og en viktig bærebjelke i et godt arbeidsliv. 

Først ut var Marte Gundersen, Hun er 27 år og er hovedverneombud i Equinor.  

Marte hadde flere råd til Sikkerhetsforum. Hun fokuserte sitt innlegg på fire sentrale punkter; kunnskap og kompetanse, ledelse og arbeidstakermedvirkning.  

Hun påpekte at det først og fremst er viktig at ledelsen sørger for at de tillitsvalgte får tilstrekkelig tid og opplæring i verneombudsrollen, slik at de er rustet og trygge i oppgaven til å ta på seg vervet. Det kommer stadig nye arbeidsmetoder og ny teknologi, og det er avgjørende at også verneombudet er oppdatert. Ledelsen bør gå foran som gode eksempler, og løfte fram og framsnakke rollen som verneombud. Det må være tydelig hvilke oppgaver en slik rolle innebærer.
 
Til slutt trakk Marte fram viktigheten av tidlig arbeidstakermedvirkning. Verneombudet er helt avhengig av å bli involvert i de riktige sakene - til riktig tid. Dette er avgjørende både for arbeidsmiljøet og sikkerheten. 

Neste mann ut var John-Andreas Klippenberg. Han er 24 år og hovedverneombud for Aibel.  

John-Andreas delte av sine erfaringer i jobben, og trakk spesielt fram en avtale som både verneombudet og ledelsen i Aibel signerer. I denne avtalen kommer det tydelig fram hva rollen som verneombud innebærer, og hvilke forventinger det er til ledelsen. 

John-Andreas la også vekt på viktigheten av god kommunikasjon med ledelsen:  

- Det er viktig å skape engasjement rundt rollen som verneombud for å gjøre den mer attraktiv. Ledelsen må ha klare mål for hvordan de kan lykkes med dette. 

Selv synes han det beste med rollen er å få lov å bli kjent med bedriften på en helt ny måte, blant annet ved at man får anledning til å være med rundt omkring i de forskjellige delene av selskapet og snakke med nye folk.
  
- Ikke minst får man mulighet å hjelpe til med, og følge opp saker som er viktige både for en selv og kollegaer. Dette gir god mestringsfølelse, men også en følelse av tilhørighet.  

I likhet med Marte var også Johan-Andreas tydelig på at involvering og arbeidstakermedvirkning er nøkkelen til suksess. Bedriften må vise de andre ansatte at det å være verneombud er en nøkkelstilling i bedriften og en måte å forbedre ikke bare sin egen arbeidsdag, men å gjøre selskapet litt bedre for alle som jobber der. 

Sikkerhetsforum tar innspillene til Marte og Johan-Andreas videre. Tematikken vil også belyses på årets Sikkerhetsforums årskonferanse.   

Se video: Verneombudsrollen i praksis