Hopp til hovedinnhold

§ 33 Nødavstengningssystem

Innretninger skal ha et nødavstengningssystem som kan hindre utvikling av fare- og ulykkessituasjoner og begrense konsekvensene av ulykker, jf. § 7. Systemet skal kunne utføre tiltenkte funksjoner uavhengig av andre systemer.
Nødavstengningssystemet skal utformes slik at det går til eller forblir i en sikker tilstand dersom det oppstår en feil som kan hindre systemet i å virke. Nødavstengningssystemet skal ha en enkel og entydig kommandostruktur. Systemet skal kunne utløses manuelt fra utløsningsstasjoner som er plassert på strategiske steder på innretningen. Fra bemannet kontrollsenter skal det være en manuell aktiveringsfunksjon som bringer innretningen til en sikker tilstand uavhengig av de programmerbare delene av systemet.
Det skal installeres nødavstengningsventiler som kan stanse hydrokarbon- og kjemikaliestrømmer til og fra innretningen og til og fra brønner, og som isolerer og/eller seksjonaliserer brannområdene på innretningen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Ved utforming av nødavstengningssystem bør standardene NS-EN ISO 13702 og NORSOK S-001 brukes.
Kravet til å isolere og seksjonalisere brannområdene på innretningen innebærer blant annet at det skal installeres et tilstrekkelig antall seksjoneringsventiler i prosessanlegget for å sikre at eventuell brannbelastning ved lekkasje i ethvert segment, jf. veiledningen til § 30, ikke medfører mulighet for en ukontrollert spredning og/eller eskalering ut av området hvor lekkasjen har inntruffet. De konkrete barriereelementer som skal ha nødvendig brannmotstand, bør avklares med utgangspunkt i hvert enkelt brannområde og relevante barrierefunksjoner. For å avklare varmelast per tidsenhet og hvilket omfang en brann vil ha, bør mulige initiale lekkasjerater som kan oppstå, legges til grunn, og det kan tas hensyn til system for trykkavlastning og drenering for de tilfellene der det er relevant. For å gjøre designet robust bør lekkasjerater basert på konservative forutsetninger, legges til grunn. Det vil si initiale rater som medfører ugunstige kombinasjoner av varmelast, brannstørrelse og brannvarighet. NORSOK S-001 kapittel 5.6.3.3 bør brukes for å avklare hvilke brannscenarier som skal legges til grunn for isolering og seksjonalisering.
Kravet om uavhengighet som nevnt i første ledd, innebærer at nødavstengningssystemet kommer i tillegg til systemer for styring og kontroll og andre sikkerhetssystemer. Nødavstengningssystemet kan ha grensesnitt mot andre systemer dersom det ikke kan bli negativt påvirket som følge av systemsvikt, feil eller enkelthendelser i disse systemene.
Med entydig kommandostruktur som nevnt i andre ledd, menes det at signalflyt og kommandohierarki er entydig gitt. Ved utforming av den manuelle aktiveringsfunksjonen som nevnt i andre ledd, bør NORSOK S-001 kapittel 11.4.1 brukes.
Kravet til stansing, isolering og seksjonalisering som nevnt i tredje ledd, innebærer at følgende ventiler normalt skal være nødavstengningsventiler:
  1. Brønnsikringsventiler,
  2. Vingventiler og automatiske hovedventiler for produksjons- eller injeksjonsbrønner,
  3. Ventiler på brønnhode og ventiltre i forbindelse med gassløft eller kjemikalieinjeksjon,
  4. Seksjoneringsventiler i prosessanlegget,
  5. Isoleringsventiler mot rørledningssystemer,
  6. Seksjoneringsventiler i eller mellom brannområdene på innretningen.
Antall og plassering av seksjoneringsventiler i prosessanlegget bør bestemmes på bakgrunn av brann- og eksplosjonsstrategien, jf. § 5.
For flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger, og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-A101 kapittel 2 seksjon 4 med tilhørende prinsipper for nødavstengning i seksjon 6, 7 og 8 brukes som et alternativ.

Equinor – Johan Castberg – prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. februar 2024

Avvik

Pålegg til Repsol - Yme

Publisert: 2. november 2023

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk S - barrierestyring

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

Equinor - Åsgard B - prosessikkerhet, teknisk sikkerhet, vedlikeholdstyring og risikostyring

Publisert: 11. oktober 2019

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Aker BP - Ivar Aasen - Kontrollromløsning

Publisert: 4. oktober 2018

Avvik

Equinor - Gudrun - Barrierer

Publisert: 5. september 2018

Avvik

Statoil - Visund - Integritets- og barrierestyring av fleksible stigerør

Publisert: 20. november 2017

Avvik

Shell - Knarr FPSO - Fleksible stigerør - Overføringsledninger og tilknyttet sikkerhetsutstyr

Publisert: 27. desember 2016

Avvik

Statoil - Sleipner-komplekset - Barrierestyring

Publisert: 16. juni 2016

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Barrierestyring

Publisert: 25. mai 2016

Avvik

Lundin Norway AS - Edvard Grieg utbyggingsprosjekt

Publisert: 4. februar 2015

Avvik

Statoil - Gina Krog - Barrierestyring

Publisert: 9. mai 2014

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk 2/7 S - Utbyggingsprosjektet

Publisert: 28. april 2014

Avvik