Mål

Målet med tilsynet er å verifisere om implementeringen av den valgte løsningen med kontrollrom i Trondheim er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til nødavstengingssystemet.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Risikoreduksjon og kontinuerlig forbedring
  • Beredskapsanalysen
  • Analyser av kommunikasjon
  • Sikringsanalysen

Aker BP har fått frist til 26. oktober 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.