Tilsynet ble gjennomført på Microsoft Teams den 13. og 14. april 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å påse at RNAS etterlever myndighetskrav og egne interne krav med hensyn til permanent plugging og forlating av Gyda-brønnene, deriblant prosesser for å ivareta arbeidsmiljø, sikre at risiko i planleggings- og gjennomføringsfasen har blitt tilstrekkelig identifisert og at etablerte brønnbarrierer har blitt verifisert med hensyn til plassering, lengde og godhet.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til manglende verifikasjon av enkelte brønnbarrierelementer

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppfølging av kvalifisering av ny teknologi og nye metoder
  • Styring av kjemisk helserisiko

Hva skjer nå?

Vi har bedt Repsol redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av forbedringspunktene. Svarfrist er satt til 1. september 2021.