Da regjeringen i for høst vedtok å endre navnet vårt fra Petroleumstilsynet til Havindustritilsynet (Havtil), var det blant annet fordi ansvarsområdet vårt de siste årene stadig er blitt utvidet.

Hør bare her:

  • I 2018 fikk vi myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO₂. Fangst og lagring av CO₂ er et viktig tiltak for å redusere globale utslipp av klimagasser, og lagring av CO₂ under havbunnen i Nordsjøen kan bli avgjørende for å nå klimamålene.

  • I 2020 fikk vi ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs. Havvind har mange likheter med petroleumsvirksomheten, og vi skal sørge for at sikkerheten i havvindsektoren blir godt ivaretatt gjennom effektiv regulering og tilsyn.

  • I 2022 fikk vi ansvar for sikkerhet og beredskap for framtidig utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel. Teknologi og kompetanse fra petroleumsvirksomheten brukes i dag i arbeidet med å kartlegge mineralforekomster på havbunnen.

  • I 2023 fikk vi tilsynsansvar etter sikkerhetsloven i petroleumsvirksomheten.

Nytt navn, samme mål

Tross alle disse endringene har vi fortsatt det samme målet: Å bidra til å trygge liv og helse for alle som er tilknyttet vårt tilsynsregime.

Men fra 1. januar 2024 jobber vi altså under nytt navn. Havtil er et bra navn, synes vi. Petroleumsvirksomheten til havs og på land kommer fortsatt til å være svært viktig for Norge - og svært viktig for oss. Men det nye navnet vårt peker framover, og det rommer både det som er og det som kommer av industrivirksomhet til havs.

Ønsker du å motta Dialog i trykt versjon? Send en e-post til dialog@havtil.no og oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker. Tidsskriftes finnes også i engelsk utgave.

Les sakene: