Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Havtil, gjør her opp status for regelverksarbeidet innenfor CO2-transport og -lagring, fornybar energivirksomhet til havs og havbunnsmineraler.

CO2-transport og lagring

Havtil fikk delegert myndighet for CO2-transport og lagring i 2018. Forskriften ble ferdig i 2020.

- Vi hadde allerede en god del erfaring med CO2-fangst og -injeksjon, fra petroleumsvirksomhet på felt som Sleipner og Snøhvit. Likevel var CO2-transport og lagring et nytt område for oss, utenfor petroleumsvirksomheten, som krevde egen regulering, forteller Sigve Knudsen.

- CO2-transport og lagring er en del av systemet for karbonfangst og lagring (CCS). Vårt ansvar omfatter det siste leddet i CCS-kjeden. Hvis vi eksemplifiserer dette med Langskip, statens fullskala demonstrasjonsprosjekt for CCS, så er vårt ansvar knyttet til deler av landanlegget i Øygarden, fra og med utstyret og funksjonene som sørger for transporten ut fra anlegget, gjennom rørledningene og ned i brønn og reservoar.

- Det er grenseflater med andre myndigheter, for eksempel Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Arbeidstilsynet her. Vi har jobbet mye mot andre myndigheter, mot de forskjellige industriprosjektene, gitt råd til departementet, blant annet med hensyn til tildelinger, og vi har deltatt som observatør i enkelte av lisensene. Vi deltar også i internasjonalt myndighetssamarbeid på dette området.

- Vi ser at industrien skyter fart, og at det kommer nye konsepter og nye løsninger både for mellomlagring og transport. Den utviklingen følger vi med på. Det er viktig å sørge for at regelverket og vår oppfølging av virksomheten er tilpasset.

Fornybar energiproduksjon til havs

Havtil fikk delegert ansvar innenfor fornybar energiproduksjon i 2020. Forslag til ny forskrift er på høring, og kan bli fastsatt i løpet av året.

- Da vi ble delegert ansvar for fornybar energiproduksjon til havs i 2020, hadde vi allerede faglig erfaring med å jobbe med vindkraft til havs, både gjennom oppfølging av Hywind-prosjektet og gjennom samarbeid med internasjonale myndigheter, sier Knudsen.

- Vi startet regelverksarbeidet høsten 2020, og sendte forslag til forskrift på høring i desember 2023. Høringsfristen er i mars i år.

- Denne forskriften er utviklet i tett dialog partene i næringen, gjennom Regelverksforum. Vi har også hatt et konstruktivt og godt samarbeid med andre myndigheter, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Det er ikke til å legge skjul på at det har vært en lang og krevende prosess. Vi brukte mye tid, nesten to og et halvt år, før forskriften ble sendt på høring. Det er ganske lenge.

- Det har vært utfordrende, fordi det har vært sterke interesser blant partene. Samtidig har prosessen gitt mye kunnskap – og eierskap til produktet i industrien og hos partene.

- Resultatet er en forskrift som vi mener er god. Den er risikobasert, og den er tilpasset den virksomheten den er tenkt å regulere.

- Vi venter spent på høringskommentarene. Når kommentarene kommer, vil vi jobbe med disse og involvere partene ved behov.

- Det er vanskelig å si når forskriften er ferdig, men om det er lov å være optimistisk, håper vi å kunne fastsette den sommeren 2024. Eventuelt til nyttår.

Havbunnsmineraler

Havtil fikk tildelt myndighetsansvar for havbunnsmineraler i 2022. Prosess for utvikling av regelverk starter i løpet av 2024.

- Utvinning av havbunnsmineraler er et nytt område for oss, og vi har brukt en god del tid i begynnelsen på å sette oss inn i dette feltet, gjennom dialog med aktørene i industrien, selskapene, partene, andre myndigheter og så videre, forklarer Knudsen.

Foto av Sigve Knudsen, Havtil
- Hvis det skal utvinnes havbunnsmineraler, skal det foregå sikkert, sier Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Havtil. Foto: Havtil/Anne Lise Norheim

- Det er viktig å forstå virksomheten og hva slags HMS-utfordringer disse aktivitetene har med seg, hva man vil kunne komme borti, hva man bør ta høyde for framover og hvordan en regulering av dette bør innrettes.

- Vi samarbeider godt med Sokkeldirektoratet, som har gjort mye arbeid knyttet til havbunnsmineraler. Vi deltar også i internasjonalt arbeid på dette området, gjennom International Seabed Authority (ISA).

- Stortinget har nå vedtatt å åpne for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Når aktiviteten starter vil det også være behov for regelverk som regulerer arbeidsmiljø og sikkerhet. Det er noe vi vil starte en prosess på i 2024.

Les mer: Norge åpner opp for havbunnsmineraler 

- Som fagetat skal vi bidra til å regulere dette på en sikker og forsvarlig måte. Da må vi bygge på kunnskap og sørge for at regelverket tar hensyn til de sikkerhetsmessige utfordringene denne typen virksomhet har.

- Hvis det skal utvinnes havbunnsmineraler, skal det foregå sikkert. Akkurat dét tror jeg faktisk alle vil være enige i.