- Det er urolige tider i verden og en særdeles krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Trusselnivået er høyt og vi er ganske sikre på at det vil forbli høyt. Vi kan snakke om en ny normal, sier Havtil-direktør Anne Myhrvold.

Norge er den sentrale leverandøren av gass til Europa. Det setter ekstra høye krav til sikkerhetsarbeidet, understreker hun.

Helhetlige vurderinger

- Havtil har fulgt opp at næringen jobber helhetlig med sikkerhet og sikring og bidratt til forbedring av situasjonsforståelsen både i næringen og hos andre myndigheter. Dette fortsetter vi med i 2024, sier Myhrvold.

- Leveransesikkerhet, kritisk infrastruktur, cybersikkerhet, innsiderisiko. Dette er stikkord og innsatsområder som må være høyt på agendaen. Samtidig skal vi opprettholde og forbedre sikkerhet og arbeidsmiljø.

- Vi er i en situasjon som krever mye av oss alle. Og det er helt nødvendig at vi gjør gode vurderinger. Både enkeltvis og samlet. At vi evner å se helheten. At vi sørger for godt samarbeid og legger til rette for medvirkning - både når det gjelder sikring og sikkerhet.

Ti punkt om sikkerhet og arbeidsmiljø

Listen over viktige områder for 2024 er lang, og dekker tilsyn med næringen, kunnskapsinnhenting og -formidling, regelverksutvikling, informasjon og rådgivning til departementet. Det er dypt spissfaglige emner og tverrfaglige problemstillinger.

Punktene under er noe av det Havtil har sett i 2023, og som vi vil følge opp faglig og gjennom tilsyn i 2024.

(NB! Listen er ikke uttømmende, og heller ikke rangert etter viktighet.)

1. Bemanning og kompetanse.

- Bemanning og kompetanse er fortsatt en utfordring. Vi ser i våre tilsyn at det ikke er samsvar mellom alle oppgavene som skal løses og de ressursene som er tilgjengelige, sier Anne Myhrvold.

- Det gir en høy arbeidsbelastning og vi ser økende bruk av overtid.

- Vi har i en rekke tilsyn påpekt mangler ved styringen av arbeidstid. I tillegg til direkte brudd på arbeidstidsbestemmelsene, ser vi svakheter både med kompetanse om regelverket for arbeidstid og oppfølgingen av arbeidstid.

- Utfordringer knyttet til bemanning og kompetanse og arbeidstid kan gi økt helsefare og det kan også føre til feilhandlinger, og vi kommer fortsatt til følge dette opp i våre tilsyn.

2. Unngå hydrokarbonlekkasjer.

- Å unngå lekkasjer er helt avgjørende. Det handler om å sørge for at man forstår risikoen, og å ha barrierer på plass for å unngå HC-lekkasjer eller for å redusere konsekvensene hvis lekkasjen først oppstår, sier Havtil-direktøren.

- Våre tilsyn og granskninger av hendelser med HC-lekkasjer viser at det er mangler. Det handler om selskapenes risikoforståelse, om risikoanalyser, barrierer og om planlegging og gjennomføring av arbeidet.

- Når det gjelder lekkasjer har vi spesiell oppmerksomhet rettet mot landanleggene, hvor statistikken har gått helt klart i feil retning.

3. Vedlikehold

- Vedlikehold er viktig for sikkerhetsarbeidet. Tall fra Risiko i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) og funn i våre tilsyn viser at det er omfattende mangler ved grunnlaget for vedlikeholdsstyring, poengterer Myhrvold.

- Dette vil fortsatt være tema for våre tilsyn. Innenfor dette området har vi også gjennomført ganske mange kunnskapsprosjekter, som er viktig å få med seg for selskapene. De må sørge for at de har den nødvendige kunnskapen.

4. Nye prosjekter

- Det ble levert inn mange søknader med plan for utbygging og drift (PUD) i 2022. Mange av disse utbyggingsprosjektene er fortsatt i tidlig fase. Andre prosjekter nærmer seg ferdigstillelse, og vi har gjort funn i våre tilsyn som identifiserer forhold som selskapene selv skulle ha funnet på et tidligere tidspunkt, sier Myhrvold.

- Vi vet at det å fikse ting i sluttfasen ofte medfører økte kostnader og forskyving av tidsplanen. Det kan også gi konsekvenser for sikker oppstart.

- God styring i prosjektfasen er derfor viktig. Dette har vi jobbet med, og det vil fortsette å følge opp. Vi har også utarbeidet flere kunnskapsrapporter om god prosjektstyring, med verdifull kunnskap som selskapene bør bruke.

5. Poretrykk

- Poretrykk er et relativt spesifikt tema innenfor boring og brønnteknologi, men verdt å trekke fram. Vi har fått gjennomført en dybdestudie som nettopp viser hvor viktig det er å forstå poretrykket og håndtere det på en god måte for å dermed unngå brønnkontrollhendelser, sier Myhrvold.

- Vi har hatt en møteserie med selskapene, og etterser blant annet at en ny retningslinje blir brukt. Vi vil også arrangere et seminar for næringen om risiko og usikkerhet med poretrykksprognoser.

6. Løftehendelser

- Det er fortsatt alt for mange løftehendelser i petroleumsvirksomheten til havs og på land. Mange av hendelsene skyldes operasjonelle forhold, sier Havtil-direktøren.

- Sammen med partene i samarbeidsrådet for løfteoperasjoner og -utstyr har vi rettet ekstra oppmerksomhet mot kompetanse. Det er utarbeidet opplæringsplaner for offshore kranførere. Disse må tas i bruk.

7. Rammebetingelser

- Rammebetingelser er et stort tema. Vi har fått utarbeidet en rapport, hvor aktørene i næringen har beskrevet de utfordringene de ser knyttet til endringer i rammebetingelser. Dette inkluderer kontrakter og kontraktsregler, sier Myhrvold.

- Vi følger opp både overfor enkeltselskaper og på trepartsarenaer hvordan man kan jobbe bedre med dette.

- Vi ser at det er økt forståelse, at det er bevegelse, men det er fortsatt mye igjen å gjøre her.

8. Kunstig intelligens

- Kunstig intelligens er også et særdeles stort tema. Men det er viktig å sette dette på agendaen innenfor en storulykkevirksomhet som olje og gass. Kunstig intelligens må brukes forsvarlig, understreker hun.

- Vi vil følge nøye med på utviklingen her, blant annet på bruk av kunstig intelligens innenfor brønnplanlegging.

- Det er også mye som skjer på reguleringssiden, blant annet i EU, og det er viktig at vi også følger med på dette.

- Bruk av kunstig intelligens gir muligheter, men vi forstå og ta hensyn til risikoen.

9. Ikke glem arbeidsmiljøet!

- Havtils hovedtema for 2024 er Ikke glem arbeidsmiljøet. Hovedtemaet er et slagord med en kort undertekst, og vi bruker det som et strategisk virkemiddel overfor ledelsen i selskapene i næringen for å få til diskusjon - og aksjon, forklarer Havtil-direktøren.

Foto av Anne Myhrvold, Havtil
- Vi er i en situasjon som krever mye av oss alle. Og det er helt nødvendig at vi gjør gode vurderinger, sier Havtil-direktør Anne Myhrvold. Foto: Havtil/Anne Lise Norheim

- Det at vi har valgt arbeidsmiljø som hovedtema, betyr ikke at det står veldig dårlig til med arbeidsmiljøet, men det betyr at vi har noen bekymringer knyttet til at det skjer såpass mye, såpass fort. Det er digitalisering, ny teknologi, kunstig intelligens, endringer i rammebetingelsene og andre måter å jobbe på. Vi ser jo at det skjer ulykker, at folk blir skadet og syke. Det er viktig å tenke helhetlig i det forebyggende sikkerhetsarbeidet, og da må man ikke glemme arbeidsmiljøet.

- Det er i hovedsak to grunner til at vi trekker fram arbeidsmiljøet nå.

- Den første grunnen er arbeidsmiljøet i seg selv: Arbeidsmiljøloven paragraf 1 – formålsparagrafen – stiller krav til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfullt arbeid. Det er ikke nok å ha et arbeidsmiljø som gjør at folk ikke blir syke. Man skal altså ha et helsefremmende og meningsfullt arbeid. Paragrafen sier videre at man skal sikre trygge ansettelsesforhold. Man skal sikre godt ytringsklima. Gi grunnlag for samarbeid mellom partnere. Og bidra til inkluderende arbeidsliv.

- Den andre grunnen er like sentral, og det er koblingen mellom arbeidsmiljøet og storulykker. De er ikke på hver sin klode, men henger veldig sammen. Vi har, som nevnt, hatt en studie på brønnkontrollhendelser, og vi ser at det er mange faktorer som spiller inn. Noe av det som er viktig er hvordan ledelsen håndterer endringer. Endringsledelse er helt vesentlig når vi snakker om arbeidsmiljø. Vi vet også at det psykososiale arbeidsmiljøet er en helt klar premiss for å unngå storulykker.

- Den sikkerhetspolitiske situasjonen og forebygging av innsiderisiko, også i det bildet er det helt vesentlig å forstå arbeidsmiljøet og jobbe godt med dette, sier hun.

10. Alle de andre oppgavene

- Jeg kunne nevnt veldig mange flere punkter. Vi kunne snakket om innleie. Om helidekk. Om evakuering. Om plugging av brønner. Korrosjon under isolasjon. Kreftfremkallende kjemikalier. Hyperbar medisin. Listen er lang.

- Det er veldig, veldig mange flere ting som vi jobber med. Og som vi også har noen bekymringer rundt, sier Myhrvold, og understreker:

- Selskapene må ta ansvaret de er gitt, og jobbe godt for å forebygge ulykker og sykdom. Dette innebærer å jobbe med alle disse temaene, enkeltvis og samlet.