Vi skiller mellom begrepene sikkerhet og sikring.

Mens sikkerhet dreier seg om forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet, handler sikring om forebygging av uønskede tilsiktede hendelser/bevisste anslag.

Sikring

Havtil gjennomfører systemorienterte og risikobaserte tilsyn innenfor sikring.  
Petroleumslovens § 9-3 pålegger rettighetshavere å iverksette og opprettholde sikringstiltak for å bidra til å hindre bevisste anslag mot innretninger samt til enhver tid å ha beredskapsplaner for slike anslag. 

Sikringsarbeidet innebærer for Havtil også at vi har tett kontakt med andre relevante myndigheter, og med selskapene og partene i næringen. 

Sikkerhetsloven

Hensikten med sikkerhetsloven er å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. Loven skal bidra til å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet, det vil si tilsiktede handlinger som direkte eller indirekte kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser.

Havtil ble utpekt som tilsynsmyndighet etter sikkerhetsloven for petroleumssektoren i 2023.

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner, og som setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen eller være utslag av tekniske eller menneskelig feil eller bevisste handlinger, også digitale.

Havtil er tildelt ansvar for samfunnssikkerhet innenfor petroleumssektoren. Dette betyr i hovedsak å bidra med situasjonsforståelse og risikobilde i og for virksomheten.

Totalforsvaret

Havtil bidrar også i det såkalte totalforsvaret av Norge. Dette er en fellesbetegnelse for landets militære forsvar og den sivile beredskapen. 

Totalforsvaret omfatter støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn om forebygging, beredskapsplanlegging og operative forhold. Målet med totalforsvaret er at samfunnet i alle typer kriser skal kunne opprettholde en fungerende nasjonal kriseledelse, kunne håndtere mange skadde personer, sikre mat-, vann og energiforsyning og kommunikasjons- og transportsystemer