Havbunnsmineraler er sulfider, manganskorper og mangannoduler som dannes i de dype delene av havet.

På norsk kontinentalsokkel har vi forekomster av sulfider og manganskorper. De inneholder metaller og mineraler som er viktige i teknologien som omgir oss i dag – som batterier, PCer og mobiltelefoner. 

Store havdyp

Forekomstene av disse mineralene ligger på store havdyp, hovedsakelig på mellom 1500 og 6000 meters dybde. På norsk sokkel er det funnet manganskorper og sulfider på rundt 3000 meters dyp. 

Det er Sokkeldirektoratet som kartlegger hvor mye og hva slags havbunnsmineraler som finnes på norsk sokkel. Kartleggingen har så langt foregått i området mellom Jan Mayen og Svalbard.  

Delegert ansvar

Havtil fikk 1. april 2022 delegert myndighetsansvar for sikkerhet og beredskap for framtidig utvinning av havbunnsmineraler.

Stortinget vedtok i januar 2024 å åpne for mineralvirksomhet på norsk sokkel.

Utvikler regelverk

Havtil starter i 2024 prosessen for å utvikle et regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø ved utvinning av havbunnsmineraler.

- Som fagetat skal vi bidra til å regulere dette på en sikker og forsvarlig måte. Da må vi bygge på kunnskap og sørge for at regelverket tar hensyn til de sikkerhetsmessige utfordringene denne typen virksomhet har, sier Sigve Knudsen, Havtils direktør for juss og rammevilkår.

- Det er viktig å forstå virksomheten; hva slags HMS-utfordringer mineralutvinning har med seg og hvordan reguleringen bør innrettes.

- Dersom det skal utvinnes havbunnsmineraler på norsk sokkel, skal det foregå sikkert, understreker Knudsen.