Karbonfangst går ut på å fange CO₂ fra industri/kraftproduksjon og lagre den permanent under havbunnen for å hindre utslipp til atmosfæren. Hele prosessen refereres til som karbonfangst og -lagring, eller CCS (carbon capture and storage).

Prosessen har tre trinn:

  • Fangst: CO₂ separeres fra andre gasser i industrielle utslipp eller naturgass.  
  • Transport: CO₂-gassen komprimeres til væske for enklere frakt, enten med skip eller i rør.
  • Lagring: Flytende CO₂ injiseres i et reservoar langt under havbunnen for permanent, sikker lagring. Reservoaret overvåkes for å forhindre lekkasjer.

Norge har i flere år arbeidet for å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering. 

Ifølge FN og Det internasjonale energibyrået (IEA) er karbonfangst og -lagring helt nødvendig for å nå klimamålene mest mulig kostnadseffektivt. 

Regjeringens Langskip-prosjekt for å realisere fullskala fangst, transport og lagring av CO₂ har fått navn etter de historiske vikingskipene. I dette prosjektet skal CO₂ fanges fra industrivirksomhet på Østlandet fraktes til mellomlagring på land i Øygarden utenfor Bergen og pumpes gjennom rør til permanent lagring 2600 meter under havbunnen i Nordsjøen. Prosjektet skal etter planen være klart for oppstart i 2025.

Lang erfaring

Norge har over 25 års erfaring med sikker CO₂ -lagring fra feltene Sleipner og Snøhvit. Dette er Europas eneste operative CO₂-håndteringsprosjekter, og erfaringene er verdifulle i arbeidet med framtidig CO₂-håndtering. 

Sikker lagring

Lagring av CO₂ krever en porøs og permeabel lagringssteinformasjon og en tett bergart over. Sokkeldirektoratet (tidligere Oljedirektoratet) har utarbeidet et lagringsatlas for å identifisere sikre og effektive lagringsområder på norsk sokkel.

Regelverk og tilsyn

Havtil regulerer og fører tilsyn med transport og lagring av CO₂ på norsk sokkel. Vi gir blant annet samtykker til injeksjonsbrønner, følger opp anlegg og grensesnitt mot andre myndigheter og deltar i lisenstildelinger, prosjekters styringsorganer og i internasjonalt myndighetssamarbeid. Målet er å legge til rette for sikker CO₂-håndtering gjennom regelverk, veiledning og tilsyn i takt med den teknologiske utviklingen.

Nye områder

Flere selskaper lanserer nå planer for CO2-transport og -lagring på norsk sokkel, og flere nye områder er tildelt. Tildeling av lagringsområder skjer på grunnlag av grundige vurderinger av sikkerhet og kompetanse. I Havtils behandling av søknader vektlegges risikohåndtering av eventuelle eksisterende brønner i lagringskomplekset, og om søkerne oppfyller kriteriene for tildeling, blant annet operasjonell erfaring.