- Energisituasjonen er i endring. Sikkerhetssituasjonen er endret. Å arbeide med sikkerhet blir desto viktigere, sier statssekretær Astrid Bergmål i Energidepartementet (ED).

1. januar 2024 ble Petroleumstilsynet til Havindustritilsynet (Havtil).

Bergmål var til stede da navneskiftet ble markert, og benyttet da anledningen til å understreke viktigheten av godt sikkerhetsarbeid – og til å gjenta og forsterke en ambisjon for sikkerhetsnivået, som både gjelder for petroleumsvirksomheten og ny industrivirksomhet til havs.

Verdensledende

- Vi er i en tid hvor ny havindustri utvikles, og det er stor aktivitet i petroleumssektoren. Vi ser også at kostnadene går opp. Det er økte renter og det er økt inflasjon.

Bergmål sier dette vil kunne gi press på helse, miljø og sikkerhet, og at det derfor er viktig å være bevisst og tydelig:

- Vi skal aldri kompromisse på helse, miljø og sikkerhet. Norge skal fortsatt være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet – også innenfor de nye industriene som utvikles. Press på kostnader skal aldri gå på bekostning av sikkerhet.

- Dette mener vi er viktig at står helt sentralt i alt arbeid med de nye næringene, for eksempel på havvind, sier hun.

Sikring

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ført til et vedvarende behov for økt årvåkenhet og fokus på nasjonal sikkerhet, ikke minst på sokkelen. Nasjonal sikkerhet er en prioritert oppgave for regjeringen.

For Havtil står arbeidet med sikring sentralt. Etaten har ført tilsyn med sikring etter petroleumsloven siden 2013. I 2023 ble Havtil også utpekt som tilsynsmyndighet etter sikkerhetsloven for petroleumsvirksomheten.

I 2022 hevet norske myndigheter sikkerhetsnivået på norsk sokkel. Dette gjelder fortsatt, understreker Bergmål.

- Det er fort gjort å tenke at den sikkerhetssituasjonen vi står i nå, den er her og nå og snart går over. Men det vi vet, er at kravet til årvåkenhet er kommet for å bli.

- Den nye normalen er at vi står overfor mer komplekse og sammensatte trusler. Havtil har en viktig rolle både i samarbeid på myndighetsnivå og i oppfølgingen av næringen i denne sammenhengen, sier Bergmål.

Nytt navn, samme mål

Bergmål sier navneskiftet tydeliggjør at ansvaret til Havtil er utvidet, men at målet består.

- I utviklingen av nye næringer, som krever nytt regelverk og tilsyn, trenger vi et sterkt tilsyn mer enn noen gang. De sentrale oppgavene og prioriteringene er likevel som før. Den norske arbeidsmodellen ligger til grunn og partsamarbeidet står helt sentralt. Dette er godt innarbeidet i petroleumsnæringen. Vernetjenesten, tillitsvalgtapparatet og de etablerte to- og trepartsarenene har stor verdi, og kommer også til å være viktig når vi nå utvikler de nye næringene.

Foto av Astrid Bergmål, statssekretær i Energidepartementet (ED)
Astrid Bergmål, statssekretær i Energidepartementet (ED), understreker viktigheten av godt sikkerhetsarbeid. Foto: Havtil/Anne Lise Norheim

Hovedtyngden i energisektoren kommer fortsatt til å være knyttet til petroleumsvirksomheten, hvor det er stor aktivitet, understreker Bergmål.

Men også innenfor de nye ansvarsområdene til Havtil, er det nå økende aktivitet:

  • Neste år skal de første store havvindprosjektene på norsk sokkel bli tildelt prosjektområder.
  • Statens demonstrasjonsprosjekt for fullskala CO2-håndtering, Langskip, er i rute til oppstart i 2025.
  • Regjeringen fortsetter å tildele areal for kommersiell CO2-lagring på kontinentalsokkelen.
  • Regjeringen vil forvalte norske havbunnsmineraler fremover på en forsvarlig og bærekraftig måte. I første omgang gjennom mer kunnskapsinnhenting, undersøkelser og leting.

Navneendringen er samtidig et uttrykk for at selve energisystemet er blitt tettere sammenkoblet de siste årene, poengterer Bergmål:

- Fornybar energi, olje og gass, nye lavutslippsteknologier som hydrogen og karbonfangst og -lagring.  Det er ikke lenger snakk om adskilte sektorer, men om en samlet energisektor, sier hun.