Hopp til hovedinnhold

§ 11 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier

Landanlegg og transportveier skal utformes slik at materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte. Materialhåndtering skal i størst mulig grad skje ved hjelp av mekaniske systemer og tekniske hjelpemidler.
Der atkomst mellom ulike nivåer brukes daglig, skal det normalt være trapp eller rampe.
Evakueringsveier skal utformes slik at all evakuering kan foregå på en enkel, hurtig og trygg måte. Fra områder med alminnelig ferdsel skal det være minst to evakueringsveier.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

I begrepene atkomst-, transport- og evakueringsveier inngår også trapper, dører og luker med mer.
Ved utforming for materialhåndtering og personelltrafikk som nevnt i første ledd, bør det blant annet tas hensyn til
  1. behovet for type og antall av løfte- og transportutstyr, deriblant kraner og heiser,
  2. behovet for laste- og losseområder, tilrettelegging for trucker og traller med mer,
  3. atkomst til områder og arbeidssteder i forbindelse med drift og vedlikehold,
  4. sikker håndtering av last.
De ulike arbeidsstedene bør utformes slik at de kan betjenes og vedlikeholdes uten bruk av midlertidig utstyr som stillas, stiger og liknende. Som permanent løsning bør trappeleidere velges framfor vertikale leidere.
Evakueringsveier som nevnt i tredje ledd, bør ha et tilfredsstillende ledesystem.
For tilrettelegging for materialhåndtering bør standarden NORSOK R-002 vedlegg B brukes.

Equinor – Mongstad – storulykke og beredskap

Publisert: 10. januar 2023

Avvik

Esso - Slagentangen - beredskap og avslutningsaktiviteter

Publisert: 16. desember 2022

Avvik

Equinor - Stureterminalen og Kollsnes - materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og fallende gjenstander

Publisert: 10. januar 2022

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - materialhåndtering, kran og løft og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og fallende gjenstander på Tjeldbergodden

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Equinor - Mongstad - Arbeidsmiljø

Publisert: 25. september 2018

Avvik

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Kran og løft og Arbeidsmiljø

Publisert: 26. april 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Stillasarbeid

Publisert: 26. august 2014

Avvik