Tilsynet ble gjennomført fredag 4. november 2022.

Bakgrunn

Sommeren 2021 avviklet Esso raffineriaktiviteten på Slagentangen. Anlegget skal fortsette som en drivstoffterminal.

Mål

Målet med tilsynet var å få en bekreftelse på at Esso Slagentangen ivaretar kravene til robust beredskap, herunder kapasitet og kompetanse inkludert krav til gjennomføring av trening og øvelser, også i en fase hvor industrianlegget legger om store deler av sin virksomhet.

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert tre avvik fra regelverket. Disse gjaldt:

  • Merking og skilting av rømningsveier til mønstringsplass i fabrikkområdet
  • Brannutstyrsskap var feilmerket og noen manglet innholdsfortegnelse og utstyr
  • Nødbelysning i uteområdet mangler

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til brannmannsbekledning og vedlikehold, reparasjon, utskifting og kontroll.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Esso redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktet som ble identifisert. Fristen for dette er sett til 21. desember 2022.