I forbindelse med fylling til tankbil oppstod det den 17. juni 2018 en LNG-lekkasje på Equinors anlegg Hammerfest LNG på Melkøya. Ptil besluttet 18. juni 2018 å granske hendelsen. 

LNG-lekkasjen oppstod som direkte følge av at en ventil til kaldfakkellinje på tankbil fra Barents Naturgass (BNG) ble stående i åpen posisjon ved avslutting av tanking i bilfyllestasjonen på anlegget.

Vi har i vår gransking konsentrert oss om Equinors håndtering av hendelsen.

Faktisk konsekvens

Den faktiske konsekvensen av hendelsen var lekkasje av LNG til omgivelsene. Volumet av lekkasjen er estimert til cirka 996 kilo, med en initiell rate på 0,06 kilo/sekund. Vurderingen er at utslippet hadde små miljømessige konsekvenser. Hendelsen medførte ingen materielle skader eller produksjonsnedstenging.

Potensielle konsekvenser

En gass- og spredningsanalyse viser at lekkasjen fra tankbilen under marginalt endrede omstendigheter kunne blitt antent. Ved en eventuell antennelse kunne sjåføren av tankbilen fått en tredjegradsforbrenning i løpet av 2-3 sekunder.

Årsaker til hendelsen

Granskingen har vist at den direkte årsaken til hendelsen var at en ventil ikke ble stengt under verifisering av væskenivået i tankbilen.

Bakenforliggende årsaker er knyttet til metode for å hindre overfylling av tankbil.

Avvik og forbedringspunkt

Vår gransking har påvist to avvik. Disse omfatter:

  • Manglende kjennskap til og oppdatering av driftsdokumentasjon
  • Svakheter ved utforming av anlegg for overfyllingsvern og mangler ved tennkildekontroll

Videre har vi identifisert tre forbedringspunkt. Disse omfatter:

  • Manglende oppfølging av BNG
  • Uklart hvem som skal evakuere ved fabrikkalarm
  • Klokke i beredskapsrom hadde feil tidsanvisning

Hva skjer videre?

Vår gransking er nå sluttført. Granskingsrapporten er oversendt til Equinor, og vi har bedt dem redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om deres vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Selskapet har fått frist til 24. januar 2019 med å gi oss tilbakemelding.