Bevegelseskompenserte gangbroer er hittil lite brukt i norsk petroleumsvirksomhet. I Norge er Tambar den eneste innretningen i drift der operatøren har forsøkt å lande en gang­bro fra fartøy.

Bruk av fartøy og bevegelseskompenserte gangbroer er et område Ptil har oppmerksomhet rettet mot, både gjennom tilsyn og i regelverkssammenheng. Vår gransking belyser et område som kan være relevant for flere aktører i næringen.

Tambar

Tambarfeltet ligger i den sørlige delen av norsk del av Nordsjøen. Feltet opereres av Aker BP og startet produksjonen i 2001.

Innretningen på Tambarfeltet er en normalt ubemannet brønnhodeinnretning, som styres fra Ula. I normal drift bemannes Tambar en gang i uken for vedlikeholdsarbeid. Det brukes da helikopter fra Ula.

Gangbrofartøy

I forbindelse med modifikasjonsarbeid på Tambar, besluttet Aker BP å bruke et fartøy med bevegelseskompensert gangbro, et såkalt gangbrofartøy, for å overføre personell til innretningen. Operatøren ville med dette redusere antall helikopterturer og ferdigstille modifikasjonsarbeidet på kortere tid.

I juni 2018 kontraherte Aker BP gangbrofartøyet Island Diligence fra rederiet Island Offshore. På tre av sidene til Tambar-innretningen ble det bygget landingsmottak for å kunne ta imot gangbroen.

Hendelsen

Den uønskede hendelsen skjedde i forbindelse med prøvelanding av gangbroen 28. juli 2018.

Da gangbroen skulle landes, bommet den på landingsprofilen og traff kanten av den for så å skli av. Gangbroen forsøkte da automatisk, som forutsatt i designet, å finne et fast punkt å presse mot på mottakssiden.

Konsekvensen av hendelsen var skader på rekkverk og kabelgater på innretningen.

Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Potensiell konsekvens

Vår gransking har vist at denne hendelsen med mindre endrede omstendigheter kunne resultert i en storulykke med utslipp av større mengder hydrokarboner, store materielle skader og mulighet for tap av liv. Dette fordi hendelsen like gjerne kunne inntruffet ved å bruke landingsområdet sør på innretningen, der hydrokarbonførende rør og utstyr kunne blitt truffet.

Planen kansellert

Den 26. mai 2018 ga Ptil pålegg til Aker BP om å innhente samtykke før innkvartering av personell på gangbrofartøy på Tambar.

Etter hendelsen besluttet Aker BP å kansellere den planlagte bruken av fartøy med bevegelseskompensert gangbro på Tambar, og samtykkesøknaden ble trukket. Søknaden ble derfor ikke ferdigbehandlet av oss.

Brudd på regelverket

Granskingen vår har avdekket flere brudd på regelverket, alle med bakgrunn i Aker BPs planleggingsprosess for bruk av gangbroløsningen.

Våre hovedobservasjoner gjelder følgende områder:

  • Dimensjonerende ulykkeslaster
  • Dokumentasjon av konstruksjonsintegritet for landingsområdene
  • Beslutningsunderlag og planlegging
  • Organisering og samordning av roller, ansvar og informasjonsutveksling

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP innen 13. februar redegjøre for oss hvordan de vil håndtere avvikene, og vi vil verifisere at disse blir korrigert.

Vi vil i tiden som kommer følge opp Aker BP gjennom tilsyn, og blant annet verifisere hvordan selskapet bruker læring fra hendelsen på Tambar når de planlegger bruk av gangbroløsning på Valhall Flanke Vest.