Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 23. november til 8. desember 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at integritet av konstruksjoner og maritime systemer i forlenget driftsperiode blir ivaretatt i henhold til kravene i HMS-regelverket.

Resultat

Vi identifiserte to avvik knyttet til:

  • Dokumentasjon av vinduer eksponert for grønn sjø
  • Dokumentasjon av at Jotun FPSO kan holde posisjon til enhver tid

I tillegg observerte vi fire forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Undersøkelser av tilstand på fjernede forankringskomponenter
  • Prosess for vurdering av nye standarder
  • Identifisering av informasjon som er nødvendig for å kunne planlegge og utføre aktiviteter
  • Valg av kurver for utmattingsberegninger

Hva skjer nå?

Vi har bedt Vår Energi innen 28. januar 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.