Forskriften vil gjelde for virksomhet som omfattes av havenergilova, samt fornybar energiproduksjon til havs som inngår i petroleumsvirksomheten.

Vedlagte høringsnotat beskriver bakgrunnen og de særlige forholdene som ligger til grunn for forslaget, prosessen som har ledet fram til høringen, forholdet til annet regelverk og andre myndigheter, det materielle innholdet i forslaget, behov for endringer i annet regelverk samt økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget.

Vi ber om at innspill til høringen sendes til postboks@ptil.no, fra 1. januar
postboks@havtil.no, innen 1. mars 2024, og merkes med sak 2023/1318.