Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at OMVs forankringsanalyser og verifikasjoner er i samsvar med regelverket.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til verifikasjon av analyser.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Kalibrering av modellresultater
  • Beskrivelse av meteorologiske og oseanografiske forhold
  • Frekvensresponsfunksjonene

OMV har fått frist til 10.juli 2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.