Tilsynet ble gjennomført i juni 2022.

Mål

Målet med tilsynet er å verifisere at Gassco sin styring og gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner er i samsvar med regelverkets krav.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til ansvar og myndighet for bemannede undervannsoperasjoner.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til kvalifikasjoner og kompetanse.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Gassco redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 9. desember 2022.