Spørsmål

I forbindelse med planene om fjerning av innretningene på feltet har vi fått en forespørsel om det finnes krav i regelverket som sier noe om hvor lenge innretningsdokumentasjonen (innretning, anlegg og utstyr) skal tas vare på etter at innretningen er fjernet.

I våre interne kassasjonsplaner er oppbevaringstiden for denne typen dokumentasjon satt til "1-3 years after disposal or abandonment of facility". Med unntak av den dokumentasjonen som er identifisert som arkivverdig i forbindelse med Kulturminneprosjektet, ønsker vi å avhende dokumentasjon i henhold til våre kassasjonsplaner, hvis det ikke finnes strengere krav til oppbevaring i regelverket.

Svar

Petroleumsloven § 10-4 har bestemmelser om materiale og opplysninger vedrørende petroleumsvirksomheten. I petroleumsforskriften § 55 om oppbevaringsplikt er dette utdypet. Her fremgår det i første ledd at materiale skal oppbevares så lenge det gir nødvendig informasjon om petroleumsvirksomheten. I andre ledd er det særregler for opplysninger som kan ha betydning for ressurssituasjonen, men den aktuelle dokumentasjonen her synes ikke å være av betydning for ressursforvaltningen.

Styringsforskriften, som bare gjelder på HMS-området, har i § 42 krav til oppbevaringstid og kassering. Her fremgår det at materiale skal oppbevares så lenge det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig petroleumsvirksomhet. For enkelte opplysninger er det i denne bestemmelsen angitt et spesielt oppbevaringskrav. Ifølge § 42 fjerde ledd kan tilsynsmyndigheten pålegge overlevering til seg av materiale og opplysninger. Ifølge siste ledd kan materiale og opplysninger som ikke skal oppbevares eller overleveres, kasseres og makuleres.

Dere må selv vurdere om noe av det aktuelle materialet forsatt vil være oppbevaringspliktig etter § 42. Men hensyn til krav til oppbevaring i annen lovgivning, viser vi til veiledningen til § 42.