Spørsmål

Hos oss skal det være en fagansvarlig elektriker på hvert skift pluss en elektriker/automatiker som skal arbeide i et kampanjeteam.

Hvis den fagansvarlige som er på jobb, blir syk, kan en da beordres på arbeid i friperioden for å erstatte den syke? Kan man med en slik ordning si at kravene i § 14 i styringsforskriften er oppfylt?

Svar

Du vil se av § 14 i styringsforskriften at "den ansvarlige skal sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i alle faser av petroleumsvirksomheten,".

Veiledningen til paragrafen sier at "kravet om bemanning og kompetanse gjelder både for prosjekt- og driftsorganisasjoner, og innebærer at bemanningen skal være tilstrekkelig til å ivareta blant annet aktivitetstopper, driftsforstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner.

Bemanningen skal også være tilstrekkelig til å dekke fravær, deriblant sykefravær, fravær av nøkkelpersonell, og fravær som er en følge av oppgaver den valgte vernetjenesten utfører, jf. forskrift 29. april 1977 nr. 7 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 4."

Merk spesielt det om sykefravær, siden det er en slik problemstilling du er opptatt av. Bemanningen skal altså dekke dette også, men veiledningen sier ikke noe om hvordan det skal gjøres (det kan gjøres på mange måter). Det er altså opp til den ansvarlige å finne løsninger som oppfyller kravene på en fullgod måte.