El-ulykker skal, som alle fare- og ulykkessituasjoner, varsles og meldes til oss av operatørene. Dette skal gjøres i henhold til styringsforskriften (sf.) § 29 om varsling og melding til tilsynsmyndighetene av fare- og ulykkessituasjoner.

Strømgjennomgang, altså strøm som blir ledet gjennom kroppen til en person, det være seg fra hånd til hånd eller fra hånd til fot, skal alltid varsles/meldes. Det samme gjelder for lysbueeksponering.

Dersom det er uklart om ulykken har medført denne typen strømgjennomgang, bør den også varsles/meldes.

Strøm gjennom bare én hånd, for eksempel, bør også vurderes om skal varsles/meldes ut fra omstendighetene, eksempelvis om personen(e) som fikk strøm gjennom seg, viser unormale symptomer i etterkant av ulykken, eller om omstendighetene rundt støtet kunne medført fall fra høyde.

El-ulykker der personer har vært utsatt for høyspenning, skal også varsles/meldes.

Hendelser der personer eksempelvis blir eksponert for kobber i fordampet form eller røyk som en følge av en kortslutning eller en brann, skal alltid varsles/meldes.

El-ulykker der personer ikke er eksponert for hendelsen, bør også vurderes om skal varsles/meldes ut fra omstendighetene. Dette gjelder eksempelvis situasjoner med elektriske anlegg eller elektrisk utstyr der det oppstår røykutvikling og tilløp til eller faktisk brann som en følge av kortslutning eller andre forhold i det elektriske anlegget.

Uforutsett arbeid på/ved spenningssatte systemer, anlegg og utstyr bør også vurderes om skal varsles/meldes ut fra omstendighetene, selv om det ikke har inntruffet en el-ulykke. Dette gjelder eksempelvis om faresituasjonen under ubetydelige endrede omstendigheter kunne ha ført til død eller personskade, jf. sf. § 29.

For faresituasjoner og el-ulykker av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter er det tilstrekkelig med skriftlig melding.

I tillegg til det som er sagt ovenfor, skal ulykker som har medført død, alvorlig personskade, arbeidsuførhet med fravær eller medisinsk behandling, meldes i henhold til sf. § 31 om melding om ulykke som har medført død eller personskade, deriblant også observasjon/behandling etter strømgjennomgang.

Arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren på stedet, skal melde dette til oss og til NAV på skjemaet NAV 13-06.05 for virksomhet til havs. På landanlegg er det skjemaet NAV 13-07.05 som skal brukes, og det skal sendes til det lokale trygdekontoret. Se veiledningen til sf. § 31.

På landanlegg skal el-ulykker som oppfyller kriteriene i sf. § 31, også meldes på skjema for el-ulykker med personskade.

Meldekriteriene for bruk av skjemaet for el-ulykker med personskade er de samme som for skjemaet NAV 13-07.05.

For en el-ulykke med personskade på landanlegg er det således snakk om følgende typer varsling og melding:

  1. Varsling og melding etter sf. § 29.
  2. Skjema NAV 13-07.05 etter sf. § 31 med veiledning
  3. Skjema for el-ulykker med personskade.

For en el-ulykke til havs er det følgende som gjelder:

Vi viser ellers til STAMIs nettside for mer informasjon om strømskader og nødvendig oppfølging av involvert personell etter strømhendelser.