Utdrag fra Ptils likelydende brev til næringen 3.1.2014:

Ansvaret for å drive forsvarlig virksomhet er i regelverket lagt til den som driver virksomheten. Dette skal kunne dokumenteres, jf rammeforskriften § 23 som stiller krav om at «Den ansvarlige skal utarbeide og oppbevare materiale og opplysninger som er nødvendig for å kunne sikre og dokumentere at virksomheten planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte».

Styringsforskriften § 22 om avviksbehandling stiller krav til hvordan identifiserte avvik skal håndteres. Ved identifisering av avvik som ikke er av en slik alvorlighetsgrad at de betinger umiddelbar nedstenging eller stans av aktivitet, skal avviket korrigeres, årsakene klarlegges og tiltak settes i verk for å hindre at avviket oppstår igjen. Inntil avviket er korrigert, skal det settes i verk kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig HMS-nivå.

Kravene i styringsforskriften § 22 innebærer blant annet:

  • Selskapene skal systematisk arbeide for å avdekke avvik fra regelverket: De skal til enhver tid være kjent med alle avvik i sin organisasjon og på sine innretninger.
  • Selskapene skal ha et system for å håndtere avvikene: Intern behandling, involvering på relevante nivå i organisasjonen og arbeidstakermedvirkning. Behandlingen skal omfatte en plan for korrigering, samt kompenserende tiltak inntil korrigering skjer.
    • Dersom det ikke kan settes i verk nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig HMS-nivå, slik at det oppstår en fare- og ulykkessituasjon som nevnt i petroleumsloven § 9-5, må den aktuelle aktiviteten/virksomheten stanses.

Det er en forutsetning at alle avvik korrigeres. Inntil avvik er korrigert, er fortsatt drift lovlig, jf bestemmelsen i styringsforskriften § 22 om avviksbehandling som innebærer at man kan drive videre, gitt at avviket ikke er av en slik alvorlighetsgrad at det betinger umiddelbar nedstenging.

Dersom avvik planlegges korrigert så raskt som mulig, skal det ikke søkes om unntak. «Planlegges» betyr konkrete og realistiske planer om å korrigere avviket. Det vil avhenge av type avvik og innretningen for øvrig med hensyn til hvor lang tid det tar før et avvik kan korrigeres. For avvik som av særlige grunner ikke planlegges korrigert så raskt som mulig viser vi til rammeforskriften § 70 om unntak.