Dei mest aktuelle paragrafane er:

Samanhengen desse paragrafane imellom er synleggjort i forskriftene, og her er det praktisk å gå til rammeforskrifta § 70 om unntak (og rettleiinga)  først (dette som eit "lenkjetips" frå vår side). Eit utdrag av rettleiinga til rammeforskrifta § 70 er elles vist nedanfor for å få fram essensen i det som gjeld for oppfylling av forskriftskrav, det som er gjeve ved paragrafane ovanfor.

 Utdrag frå rettleiinga til rammeforskrifta § 70 om unntak:

"Avvik betegner i denne sammenhengen en uoverensstemmelse mellom valgte løsninger og regelverkskrav. Unntak betegner myndighetenes vedtak om å godta et avvik fra et forskriftskrav.

Det vises til veiledningene til § 23 og § 24 vedrørende bruk av anerkjente normer. Hvis en ønsker å bruke en annen løsning enn den som er anbefalt i veiledningen til bestemmelsen i denne forskriften og utfyllende forskrifter, er det ikke av den grunn nødvendig å søke om unntak. Den ansvarlige skal imidlertid foreta en intern vurdering som klargjør om den valgte løsningen oppfyller forskriftskravet. Den ansvarlige skal søke myndighetene om unntak dersom den ansvarlige vil bruke en annen løsning enn den som går fram av et spesifikt forskriftskrav, eller en løsning som gir et lavere nivå for helse, miljø og sikkerhet enn det som går fram av det aktuelle forskriftskravet.

Det følger av den utfyllende styringsforskriften § 22 at den ansvarlige skal sette i verk nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå. Iverksettelse av slike kompenserende tiltak kan innebære at den ansvarlige opererer innenfor forskriftens krav, og dermed ikke trenger å søke om unntak. Dersom det kompenserende tiltaket innebærer at den ansvarlige fortsatt ikke opererer innenfor krav i forskriften, må den ansvarlige søke om unntak."

Det er altså slik at dersom den tilrådde løysinga i kommentaren (som sett saman med kravet gjev HMS-nivået) ikkje vert brukt for å oppfylla kravet, skal den ansvarlege kunna dokumentera at den valde "alternative" metoden er minst like god som (gjev minst like høgt HMS-nivå) eller betre enn den tilrådde.

Den eventuelle iverksetjinga av kompenserande tiltak i denne samanhengen (for avvik som ikkje er korrigerte) skal på ein fullgod måte kompensera for den "risikoauken" som den manglande oppfyllinga av kravet (avvika) inneber.