Spørsmål

Vil kravet i § 25 tredje ledd bokstav d være relevant også når en flyttbar, flagget innretning ønskes brukt ut over opprinnelig designlevetid?

Svar

Styringsforskriften § 25 tredje ledd bokstav d vil sannsynligvis ikke være aktuell for flyttbare innretninger da disse ikke er omfattet av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster.

Flyttbare innretninger blir vurdert i forbindelse med samtykkebehandlingen, normalt i henhold til § 25 tredje ledd bokstav a og b, jamfør § 26 om innhold i søknad om samtykke siste ledd bokstav b, det om samsvarsuttalelse (SUT).

De samtykkene som gis ved bruk av flyttbare innretninger, er tidsavgrenset. Det vil si at flyttbare innretninger stadig blir vurdert med hensyn til om de oppfyller kravene i regelverket. Hvis de ikke oppfyller kravene, blir det ikke gitt samtykke, jamfør nevnte SUT-ordning.