Spørsmål

Regelverket krever at f. eks. dykkerskjema oppbevares i 40 år, men gir adgang til oppbevaring hos offentlig instans. Hvilken instans vil motta slikt materiale for lagring, og hvilke kostnadskonsekvenser har dette eventuelt?

Svar

Styringsforskriften § 42 stiller krav om oppbevaring av materiale og opplysninger . I henhold til bokstav a skal "alle som driver undervannsentreprenørvirksomhet, oppbevare operasjonsloggen fra bemannede undervannsoperasjoner i 40 år fra siste registrering ".

Pliktsubjektet, det vil si den som har plikt til å oppbevare opplysningene, er den som driver undervannsentreprenørvirksomhet, ikke en "offentlig instans".

Sjette ledd i veiledningen til § 42 åpner for at de opplysningene eller det materialet som er sendt ODs <nå Ptils> offisielle adresse, kan kasseres. Dette gjelder materiale og opplysninger som er sendt inn i henhold til spesifikke krav i regelverket, eller som er sendt inn etter forespørsel fra OD <nå Ptil>.

Styringsforskriften § 42 pålegger ikke det offentlige en generell plikt til å oppbevare materiale og opplysninger for industrien.