Hopp til hovedinnhold

§ 59a Vedlikeholdsprogram

Sviktmodi som kan utgjøre en helse-, miljø- eller sikkerhetsrisiko, jf. § 58, skal forebygges systematisk ved hjelp av et vedlikeholdsprogram.
I programmet skal det inngå aktiviteter for overvåking av ytelse og teknisk tilstand, som sikrer at sviktmodi som er under utvikling eller har inntrådt, blir identifisert og korrigert.
Programmet skal også inneholde aktiviteter for overvåking og kontroll av sviktmekanismer som kan føre til slike sviktmodi.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

Vedlikeholdsprogrammet kan bestå av delprogrammer for inspeksjon, prøving, forebyggende vedlikehold og liknende, jf. § 58. Retningslinjen DNV-RP-G109 kan brukes ved etablering av inspeksjonsprogram for prosessanlegg og hjelpesystemer.
Kravet til forebygging som nevnt i første ledd, innebærer også at programmene skal foreligge ved oppstart, jf. § 40 andre ledd bokstav b. Ved utarbeiding av vedlikeholdsprogrammet som nevnt i første ledd, kan standardene NORSOK Z-008, NS-EN ISO 20815 vedlegg I og NEK IEC 60300-3-11 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
For aktiviteter som nevnt i andre og tredje ledd, bør det på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet brukes anerkjente normer som sikrer at de krevde funksjonene til landanlegg og deler av disse anleggene, deriblant midlertidig utstyr, ivaretas i alle faser av levetiden, jf. § 58. Med funksjoner menes også sikkerhetsfunksjonene. For disse funksjonene innebærer kravet til vedlikehold at ytelsen skal være ivaretatt til enhver tid, jf. § 10.
Området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet omfatter blant annet sikkerhetssystemer, nødavstengingssystemer, konstruksjoner, preservering, løfteinnretninger og løfteredskap, elektriske anlegg med tilhørende utstyr, prosessanlegg og hjelpesystemer.

Equinor – Tjeldbergodden - Prosessikkerhet og oppfølging etter hendelser

Publisert: 15. januar 2024

Avvik

Equinor – Mongstad – prosessikkerhet og oppfølging av hendelser

Publisert: 10. januar 2024

Avvik

Gassco – Kårstø – elektriske anlegg

Publisert: 13. april 2023

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - elektrisk anlegg

Publisert: 13. desember 2022

Avvik

Gassco – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 7. oktober 2021

Avvik