Tilsynet ble gjennomført i perioden 6. til 9. november 2023, og omfattet også oppfølging av identifiserte tiltak etter tidligere hendelser.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til forebygging av storulykker ved etablering, utforming og oppfølging av utvalgte tekniske sikkerhetsfunksjoner innenfor prosessikkerhet, samt følge opp tiltak etter utvalgte hendelser.

Resultat

Tilsynet identifiserte tre avvik knyttet til:

  • Prosessikkerhet
  • Avviksbehandling
  • Dokumentasjon

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 2. februar 2024 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.