Hopp til hovedinnhold

§ 15 Elektriske anlegg

Elektriske anlegg skal dimensjoneres og konfigureres slik at nødvendig effektbehov kan dekkes i alle driftsmodi.
Elektriske anlegg skal utformes med vern og annen beskyttelse slik at unormale tilstander og feil som kan medføre fare for personellet og landanlegget, unngås. De elektriske anleggene skal utformes med tilstrekkelig beskyttelse mot blant annet
 1. elektriske støt under normal bruk og ved feil,
 2. termiske virkninger,
 3. overstrøm,
 4. feilstrømmer,
 5. overspenning,
 6. underspenning,
 7. variasjoner i spenning og frekvens,
 8. avbrudd i kraftforsyningen,
 9. antennelse av eksplosiv gassatmosfære,
 10. elektromagnetiske forstyrrelser, og
 11. helseskade som følge av elektromagnetiske felt.
Det skal installeres et jordingssystem for å hindre statisk elektrisitet i forbindelse med eksplosiv atmosfære.
System for lynavledning skal vurderes.
Paragraf sist endret: 1. januar 2020

Driftsmodi som nevnt i første ledd, bør angis i den anleggsspesifikke operasjons- og vedlikeholdsstrategien.
Beskyttelse mot helseskade som følge av elektromagnetiske felt som nevnt i bokstav k, er særskilt regulert i strålevernforskriften § 52.
For utforming av elektriske anlegg og elektrisk utstyr, vises det til følgende forskrifter:
 1. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg,
 2. forskrift om maritime elektriske anlegg, og
 3. forskrift om elektrisk utstyr.
I tillegg bør forskrift om elektriske forsyningsanlegg og normer som angitt i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 420 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv og NEK 440 Stasjonsanlegg over 1 kV brukes.

Gassco – Kårstø – elektriske anlegg

Publisert: 13. april 2023

Avvik

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Hammerfest LNG – storulykke og elektriske anlegg

Publisert: 17. november 2020

Avvik

Equinor - Mongstad - elektriske anlegg

Publisert: 19. august 2019

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Equinor - Sture - Elektriske anlegg

Publisert: 17. august 2018

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 25. juli 2017

Avvik

Esso - Slagentangen - Teknisk sikkerhet

Publisert: 13. januar 2016

Avvik