Hopp til hovedinnhold

§ 39 Arbeidsfrie perioder

Arbeidsmiljøloven § 10-8 gjelder ikke på denne forskriftens område.
Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 11 timer i løpet av ett døgn. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder. Den arbeidsfrie perioden kan reduseres til 8 timer dersom arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.
Den arbeidsfrie perioden mellom to oppholdsperioder skal ha en sammenhengende varighet på minst en tredel av den sist avsluttede oppholdsperioden.
Den tiden som brukes til reiser til og fra arbeidsstedet ved begynnelsen eller slutten av hver arbeids- eller oppholdsperiode, skal ikke regnes som arbeidstid. Reisetid til og fra boligkvarter kan likevel ikke medføre at kravet til 8 timers hvile i andre ledd reduseres.
Paragraf sist endret: 1. januar 2019

Bestemmelsen viderefører i hovedsak tidligere § 49 og § 53. Tidligere § 53 første ledd, andre punktum oppheves, da dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd.
Dersom en arbeidstaker daglig eller i enkelte tilfeller må reise til andre innretninger enn den vedkommende oppholder seg på etter ankomsten til arbeidsstedet, skal den tiden som medgår regnes med i arbeidstiden. Dette gjelder både selve transporttiden og eventuell ventetid.
Kravet til daglig hvile i andre ledd er økt fra 8 til 11 timer som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/88/EF om visse aspekter ved organiseringen av arbeidstiden (arbeidstidsdirektivet), men kan reduseres til 8 timer av arbeidsgiver dersom arbeidstakerne sikres kompenserende hvile eller i særlige tilfeller der det av objektive grunner ikke er mulig å gi dette, annet passende vern. Det følger av EF-domstolens uttalelser i den såkalte Jaeger-dommen (Sak C-151/02) at kravet til ”kompenserende hvile” innebærer at arbeidstaker som har hatt mindre enn 11 timers sammenhengende hvile skal ha tilsvarende antall timer kompensert umiddelbart etter arbeidsperioden. Det er med andre ord den reduserte hvilen som skal kompenseres time for time i neste hvileperiode. Et eksempel: Dersom arbeidstaker har arbeidet i 15 timer, innebærer kravet om ”kompenserende hvile” at vedkommende i neste hvileperiode, i tillegg til ordinær hvile på 11 timer, skal ha to timer kompenserende hvile.
Når det gjelder kravet om ”annet passende vern” i andre ledd, er det tre forhold som har betydning for vurderingen. Det må vurderes hvorvidt arbeidstakerne sikres reell mulighet for restitusjon og hvile i oppholdsperioden. Varigheten av friperiodene mellom oppholdsperioder har også betydning ved vurdering av om ”annet passende vern” er oppnådd. Ved virksomheter som er bundet av tariffavtaler som gir arbeidstakerne vesentlig lengre arbeidsfrie perioder mellom to oppholdsperioder enn forskriftens minimumskrav, vil dette normalt bety at dette aspektet ved ”annet passende vern” er oppnådd. Dersom det dreier seg om arbeid som stiller særlige krav til årvåkenhet eller er særlig krevende, kan imidlertid kravet om ”annet passende vern” tilsi at det må iverksettes ytterligere tiltak, som for eksempel perioder med mindre belastende arbeid og/eller hyppigere pauser enn vanlig.
Tredje ledd viderefører tidligere § 53 andre ledd. Begrepet ”fritid” er erstattet med ”den arbeidsfrie perioden”. Det vises til at den daglige arbeidsfrie periode og fritid er to ulike formuleringer av samme forhold, nemlig den tid arbeidstakeren ikke står til disposisjon for arbeidsgivere, jf. arbeidsmiljøloven § 10-1 andre ledd som også anvender begrepet ”arbeidsfri”. Kortere opphold på land som ledd i transport mellom innretninger eller fartøy i løpet av oppholdsperioden regnes ikke som fritid. Det samme gjelder kortere opphold på land som følge av deltakelse i møter og liknende.
Reisetid som nevnt i fjerde ledd vil også omfatte venting på transport. Slik reisetid vil ikke regnes som arbeidstid. Bestemmelsen vil innebære en begrensning i adgangen til å arbeide 16 timer i de tilfeller arbeidstaker er avhengig av skytling for å komme til boligkvarteret.

ConocoPhillips – Ekofisk J – arbeidstid og arbeidsbelastning

Publisert: 15. februar 2024

Avvik

Equinor/Wood/Beerenberg – Grane–Styring av arbeidsmiljørisiko, materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 26. oktober 2023

Avvik

Equinor - Aasta Hansteen – vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. august 2023

Avvik

Baker Hughes – arbeids- og hviletid

Publisert: 12. juni 2023

Avvik

Halliburton - oppfølging av arbeidstid

Publisert: 10. januar 2023

Avvik

Schlumberger – oppfølging av arbeidstid

Publisert: 1. august 2022

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

Equinor - Visund - teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljøstyring

Publisert: 17. juni 2021

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik