Tilsynet ble gjennomført i perioden 23.-26. mai 2023.

Mål

Mål med tilsynet var å følge opp hvordan:

 • Equinor ut fra sin rolle, påser at Wood og Beerenberg sikrer at personell (inkludert innleid personell) ikke blir utsatt for risiko for helseskade og slik at risiko for feilhandlinger i forbindelse med materialhåndtering og arbeid i høyden er redusert
 • Wood og Beerenberg sikrer at egne ansatte og innleide ikke blir utsatt for risiko for helseskade og slik at risiko for feilhandlinger i forbindelse med materialhåndtering og arbeid i høyden blir redusert
 • Equinor, Wood og Beerenberg legger til rette for reell arbeidstakermedvirkning på Grane.

Resultat

Det ble identifisert åtte avvik i forbindelse med tilsynet. Disse er knyttet til:

 • Mangelfull samordning av planer (Equinor)
 • Mangelfull planlegging og manglende samsvar mellom ressurser og aktiviteter (Wood)
 • Mangelfullt system for registrering av arbeidstid (Wood)
 • Brudd på arbeidstidsbestemmelsene (Wood)
 • Mangelfull styring av støyrisiko (Wood)
 • Tilrettelegging av arbeidet og risikovurdering av arbeidstid (Beerenberg)
 • Mangelfull styring av støyrisiko (Beerenberg)
 • Operasjonelt og teknisk ansvarlig for løfteutstyr og løfteoperasjoner (Equinor)

Det ble i tillegg identifisert ett forbedringspunkt knyttet til AMU (Equinor).

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor, Wood og Beerenberg om å redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert samt gi oss sin vurdering av det identifiserte forbedringspunktet. Svarfrist er satt til 29. november 2023.