Tilsynet ble gjennomført 23. til 24. februar 2022.

Mål

Målet med tilsynet er å følge opp hvordan Schlumberger følger opp arbeidstid slik at helseskadelige forhold unngås, at sikker drift ivaretas og at risiko for feil-, fare- og ulykkessituasjoner reduseres.

Resultat

Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Brudd på arbeidstidsbestemmelsene
  • System for registrering av arbeidstid
  • Mangelfull bruk av data
  • Ikke tilstrekkelig bemanning

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Svakheter ved Schlumbergers kartlegginger
  • Svakheter ved regelverkskompetanse og -fortolkning

Hva skjer videre?

Vi har bedt Schlumberger redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 19. august 2022.