Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 13. - 17. november 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at alarmhåndteringssystemene og kompetanse var i henhold til forskriftene og interne krav, og i tillegg føre tilsyn med hvordan ConocoPhillips følger opp arbeidstid og arbeidsbelastning på Ekofisk J, slik at helseskadelig forhold unngås og at risiko for feil- fare- og ulykkessituasjoner reduseres.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik under tilsynet. Disse omfattet:

  • Registrering og oppfølging av registrert arbeidstid
  • Brudd på arbeidstidsbestemmelsene
  • Tilrettelegging av arbeid.

Videre observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Kompetanse på regelverket for arbeidstid
  • Arbeidsprosesser for systematisk styring av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Hva skjer nå?

Vi har bedt ConocoPhillips innen 8. mars 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.