Tilsynet ble gjennomført i perioden 19. -29. september 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Halliburton følger opp arbeidstid slik at helseskadelige forhold unngås, at sikker drift ivaretas og at risiko for feil-, fare- og ulykkessituasjoner reduseres.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til regelverkskompetanse og fortolkning.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Halliburton redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktet som ble identifisert. Frist er satt til 3. januar 2023.