Johan Castberg-feltet er lokalisert i Barentshavet 240 kilometer nordvest for Hammerfest. Feltet blir bygget ut med en flytende produksjons- og lagringsinnretning (FPSO) og havbunnsrammer knyttet opp til FPSOen. Ifølge plan for utbygging og drift (PUD) var planlagt produksjonsoppstart 4. kvartal 2022.

I november 2017 tildelte Equinor kontrakten for bygging av skroget, med integrert boligkvarter, til Sembcorp Marine (SCM) i Singapore. 

Gransking

Petroleumstilsynet (Ptil) ble i første halvår 2020 gjort kjent med kvalitetsfeil på sveiser til skroget for Johan Castberg FPSO. Omfanget av sveiser som må repareres er stort.

Petroleumstilsynet besluttet å gjennomføre gransking for å identifisere årsakene til utfordringene med ferdigstilling av skrog og utstyr. Granskningen skal også bidra til læring for fremtidige feltutbygginger.

Årsaker

Granskingen har identifisert en rekke årsaker til utfordringene med ferdigstilling av skrog og utstyr på Johan Castberg FPSO:

 • SCM var ny fabrikasjonskontraktør for Equinor
  Equinor har ikke tidligere benyttet SCM for nybygging av offshore produksjonsinnretninger. Verftets erfaringer var hovedsakelig fra skipsreparasjoner.

 • Endring av byggeplasser
  Det var kontraktsfestet at fabrikasjon og sammenstilling skulle bli utført ved ett verft, Tuas Boulevard Yard. I løpet av første byggeår ble fabrikasjonen av boligkvarteret og deler av skrogmodulene overført til tre andre verft.

 • Prosjektorganisasjon
  Føringer om etablering av en slank (Lean) prosjektorganisasjon lå til grunn for Equinors oppfølging av byggekontrakten, selv om selskapet kjente til utfordringer med kvalitet, kapasitet og kompetanse hos SCM.

 • Oppmerksomhet på prosjektframdrift
  SCM undervurderte arbeidsomfanget knyttet til ingeniørarbeidet for videreutvikling av FEED (Front-end engineering design). Milepæler ble likevel opprettholdt.

 • Kompetanse og kvalitetsoppfølging
  Sveisekompetansen og kvalitetskontrollen hos SCM var mangelfull. Equinor tok ikke tidlig nok tak i dette problemet og prosjektets styrende inspeksjons- og testplan ble ikke fulgt.

 • Risikostyring og risikoreduksjon
  Flere identifiserte risikoer forble uløste over lengre tid og for flere av disse økte alvorligheten i prosjektperioden. Kvalitetsutfordringer relatert til sveising og medfølgende forsinkelser ble først eskalert ut av prosjektet og inn i konsernrisiko i sammenheng med covid-19 situasjonen.

Faktisk og potensiell konsekvens

Faktisk konsekvens
Kvalitetsutfordringene har medført at inspeksjonsomfanget av skrogsveis har økt, som for eksempel 100 prosent av alle sveiser i skrog eksponert mot sjø, og alle sammenstillingssveiser. Tilhørende reparasjonsarbeid fører til utsatt ferdigstillelse med om lag ett år. Prosjektet legger nå til grunn driftsstart i fjerde kvartal 2023, med tilhørende reduksjon i nåverdi som følge av forsinket inntjening.

Potensiell konsekvens
Inspeksjon og reparasjon vil ikke kunne kompensere for mangelfull sveisekompetanse. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre 100 prosent inspeksjon av alle sveiser, og det er ikke teknisk mulig å oppnå 100 prosent pålitelighet for at inspeksjon avdekker alle defekter som måtte være til stede.

For detaljer og områder som er tilgjengelige for inspeksjon og reparasjon, vil dette innebære et noe høyere forventet behov for vedlikehold og reparasjon. Detaljer og områder utilgjengelig for inspeksjon og reparasjon, vil ha lavere konstruksjonspålitelighet enn hva som hadde vært tilfelle om sveisingen hadde vært utført av kompetent personell.

Avvik og forbedringspunkt

Granskingen har identifisert fire avvik knyttet til:

 • Risikoreduksjon
 • Styring av prosjektgjennomføring
 • Kvalifisering og oppfølging av kontraktøren
 • Bruk av erfaringer for dimensjonering av egen oppfølging


Videre har det blitt identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

 • Informasjon til rettighetshavere
 • Verifikasjon av utmattingsanalyser

Pålegg

Petroleumstilsynets gransking har identifisert alvorlige brudd på regelverket og vi har derfor gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jamfør styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon, styringsforskriften § 12 om planlegging, og rammeforskriften § 18 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere pålegger vi Equinor å gjennomgå sine systemer for risikoidentifikasjon i kritiske leveranser og dimensjonering av oppfølging av leverandører i sine prosjekter og iverksette nødvendige tiltak. Se rapportens kapitler 8.1.1, 8.1.2 og 8.1.3.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.10.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Se video av Petroleumstilsynets presentasjon av granskingen