Hopp til hovedinnhold

§ 12 Materialer

Materialer som skal brukes i eller på innretninger, skal velges med hensyn til
 1. kravene til laster som nevnt i § 11,
 2. framstillings-, sammenføynings- og byggeprosesser,
 3. eventuell bruk av materialbeskyttelse,
 4. branntekniske egenskaper,
 5. sannsynlige endringer i driftsforhold,
 6. muligheten for reduksjon av framtidig kjemikaliebruk og forurensning,
 7. muligheten for reduksjon, gjenbruk og gjenvinning av avfall,
 8. arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø,
 9. eventuell framtidig fjerning.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravet til materialer og materialbeskyttelse som nevnt i bokstav a, b og c, bør blant annet følgende standarder brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet:
 1. NORSOK M-001 for materialvalg,
 2. NORSOK M-101 for stålkonstruksjoner,
 3. ISO 13623 kapittel 8 og DNV-ST-F101 seksjon 6 og 7 for rørledningssystemer,
 4. DNV-ST-F201 seksjon 7 for fritthengende metalliske stigerør,
 5. API 17J kapittel 6 for fleksible rørledningssystemer,
 6. NORSOK N-001 for betongkonstruksjoner,
 7. NORSOK M-501 for valg av belegg, forbehandling, påføring og kontroll,
 8. NORSOK M-503 for katodisk vern,
 9. NORSOK M-601 for rørsystem,
 10. NORSOK M-004 for isolering av utstyr.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan følgende standarder brukes som et alternativ på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet: DNV-OS-B101 for metalliske materialer, DNV-OS-C102 kapittel 2 seksjon 1 for skipsformede innretninger, DNV-OS-C103 kapittel 2 seksjon 1 for halvt nedsenkbare innretninger og DNV-OS-C104 kapittel 2 seksjon 1 for oppjekkbare innretninger.
Metoder for kontroll av framstillings- og sammenføyningsprosesser som nevnt i bokstav b, kan være materialkontroll der prøvematerialene representerer produktet med hensyn til framstillingsprosesser, geometrisk utforming og dimensjon. Det bør spesifiseres krav til overflatekvalitet i forbindelse med utførelse av ikke-destruktiv prøving av smigods og støpegods.
Ved valg av materialer med hensyn til branntekniske egenskaper som nevnt i bokstav d, bør det velges ubrennbare materialer. Der det likevel nyttes brennbare materialer, bør disse materialene ha begrenset flammespredningsevne, svak røykutvikling, svak varmeavgivelse og lav giftighet. I boligkvarter bør elektroinstallasjoner utføres i halogenfritt materiale. Materialenes egenskaper med hensyn til flammespredning og røykutvikling bør vurderes når det nyttes tekstiler eller overflatebehandling med maling eller andre belegg. For å bestemme de branntekniske egenskapene til materialer bør NORSOK S-001 kapittel 20.4.5 og 20.4.6 brukes.
Ved valg av materialer med hensyn til arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø som nevnt i bokstav h, bør det brukes materialer som verken alene eller i kombinasjon med andre materialer eller gasser er skadelig for arbeidstakerne. Ved valg av materialer og overflater bør det legges vekt på helhetlige løsninger som er tilpasset tiltenkt bruk og krav til renhold og vedlikehold.

Pålegg til Okea etter gransking av hendelse med personskade på Brage

Publisert: 3. juni 2024

Avvik

Equinor - Gina Krog - integritets- og barrierestyring

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - tekniske barrierer og oppfølging av kondensatlekkasje

Publisert: 6. juni 2019

Avvik

Statoil - Ferdigstilling av Aasta Hansteen

Publisert: 2. mars 2018

Avvik

BP - Valhall - Prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 15. mai 2015

Avvik

Lundin Norway AS - Edvard Grieg utbyggingsprosjekt

Publisert: 4. februar 2015

Avvik