Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av prosjektet innenfor fagområdene materialhåndtering, arbeidsmiljø, beredskap, elektro, vedlikeholdsstyring og teknisk sikkerhet er i samsvar med selskapets og myndighetenes krav, slik at sannsynligheten for feil og for helseskadelig arbeidsmiljøeksponering reduseres.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Materialhåndtering med offshorekraner
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Rister i komposittmateriale i evakueringsveier

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Kompetanse
  • Materialhåndteringsplan

Statoil har fått frist til 21. mars 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.