Spørsmål

I vår kontakt med næringen har vi i lengre tid registrert en betydelig usikkerhet om hva som er Ptils krav til helning på trapper på flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept.

Etter en gjennomgang av Ptils gjeldende regelverk mener vi at regelverket åpner for at trapper på flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan designes etter «maritim standard» (dvs. 45 grader for trapper i boligkvarter og 50 grader utenfor boligkvarter (Sdir-krav)) fremfor NORSOK som spesifiserer maksimum 38 grader, jf. veiledningen til innretningsforskriften § 5 om utforming av innretninger og § 58 om boligkvarter.

Som designere av flyttbare innretninger til norsk sokkel ber vi om en bekreftelse/klargjøring med hensyn til hva som er Ptils krav på dette området, da helning på trapper er en viktig parameter som har innflytelse på innretningenes arrangement/layout.

Vennligst også angi hvilken betydning den eventuelle bruken av rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs vil ha for Ptils krav på dette området.

Svar

Rammeforskriften (rf) § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs og innretningsforskriften (if) § 1 om virkeområde beskriver på hvilke områder Sjøfartsdirektoratets forskrifter kan legges til grunn i stedet for tekniske krav gitt i og i medhold av petroleumsloven (dvs. innretningsforskriften).

Maritime krav til atkomst- og evakueringsveier anses som tekniske arbeidsmiljøkrav og kan dermed ikke erstatte krav i innretningsforskriften.  Når det gjelder atkomstveier, må en således se på innretningsforskriftens funksjonelle bestemmelser med tilhørende veiledninger.

Vi viser til vår fortolkning til rf § 3 fra 19.12.2002 om anvendelse av forskrifter om helse, miljø og sikkerhet (HMS-regelverket ) på flyttbare innretninger – bruk av maritimt regelverk/normer. Se spesielt kapittel  3.5, hvor blant annet følgende fremkommer:

«Arbeidsmiljø (NY tekst lagt inn 26. juni 2003. Fjerde avsnitt endret/klargjort 24. oktober 2012)

Hovedregelen er, som nevnt i begynnelsen av dette kapittelet, at rammeforskriften § 3 ikke kommer til anvendelse for ”arbeidsmiljøet for øvrig”. Som bestemmelser om arbeidsmiljø regnes i denne sammenhengen alle krav som er gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven. Dette omfatter både krav til arbeidsmiljøfaktorer som støy, belysning og ergonomi, og tekniske krav om utforming av atkomstveier, arbeidsområder og boligkvarter, for å ivareta personellets sikkerhet, helse og velferd.

(Kursiveringen er vår i forbindelse med svaret her. Det samme er «(nå § ..)» nedenfor)

Rammeforskriften § 3 kommer heller ikke til anvendelse for krav som er hjemlet i helselovgivningen.

Kravene og anbefalingene i innretningsforskriften på disse områdene gjelder på flyttbare innretninger.

Når det gjelder innretningsforskriften § 13 om materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier og §§ 58-59 om boligkvarter og helseavdeling, kan imidlertid Sjøfartsdirektoratets (Sdirs) forskrifter legges til grunn som alternativ norm til blant annet NORSOK C-001 og C-002 for å oppfylle kravene på flyttbare innretninger. Se nærmere om dette i veiledningene til disse paragrafene.

Når en velger å bruke Sdirs forskrift som norm, innebærer det at en annen løsning med samme nivå når det gjelder HMS, kan velges, uten at det blir å anse som et avvik fra regelverket. De tilsvarende kravene i NORSOK-standardene kan bidra til å spesifisere det akseptable HMS-nivået. Se veiledningen til rammeforskriften § 26 om dokumentasjon.»

I håndbok for søknad om samsvarsuttalelse (SUT), som er vist til som anerkjent norm i veiledningen til rammeforskriften § 25 om søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs, fremkommer følgende i kapittel 4.6 om arbeidsmiljø: 

«Rammeforskriftens § 3 – anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten, omfatter ikke arbeidsmiljøområdet, verken når det gjelder administrative eller tekniske forhold (for eksempel utforming av atkomstveier, trapper, leidere, oppholds- og arbeidsområder, krav til belysning, ventilasjon og støy da RF § 3 kun omhandler tekniske krav under petroleumsloven og ikke arbeidsmiljøloven.»

Når det gjelder innretningsforskriften § 13 om materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier, fremgår det av veiledningen at flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan  legge Sjøfartsdirektoratets byggeforskrift §§ 14, 15, 16 og 17  til grunn som alternativ norm for atkomst- og transportveier med følgende tillegg:

  1. Terskler i atkomstveier bør unngås eller gjøres så lave som mulig, jf. forskrift om bygging av flyttbare innretninger § 20
  2. Leidere der det er fare for fall til lavere nivå, bør ha selvlukkende porter, jf. NORSOK S-002N kapittel 5.1.2.

For evakueringsveier på flyttbar innretninger, som ikke er produksjonsinnretninger, kan standarden DNV-OS-A101 brukes «som et alternativ innenfor det området standarden omfatter». Se nærmere om dette i veiledningen til denne paragrafen. Dette innebærer at en trappevinkel på 50 grader, slik det fremgår av Sjøfartsdirektoratets byggeforskrift § 14 nr. 3.1, kan tillates for trapper utenfor boligkvarteret.

Når det gjelder if § 58 om boligkvarter, er det i veiledningen til denne paragrafen, for flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, sagt at Sjøfartsdirektoratets forskrift om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger (boligforskriften) §§ 6, 7,8,12,13,14,15,17 og 18 kan brukes som alternativ norm til standardene NORSOK C-001 og NORSOK C-002, på de områdene som dekkes av Sjøfartsdirektoratets forskrift, med enkelte tillegg som fremgår av veiledningen til denne paragrafen.

Dette innebærer at en trappevinkel på inntil 45 grader kan tillates for trapper i boligkvarteret, jf. boligforskriften § 8 nr. 7.   

Vi understreker imidlertid at atkomstforholdene må legges til rette for å oppfylle kravene i nevnte innretningsforskriften § 13. Dette innebærer at all atkomst og evakuering skal kunne foregå på en enkel, hurtig og trygg måte. Evakueringsveier (generelt) bør utformes slik at det er passasje for personell med røykdykkerutstyr og brannslokkingsutstyr, og ellers legges til rette slik at det er mulig å transportere skadet person på båre.