Spørsmål

Jeg arbeider på et borefartøy på norsk sokkel. Jeg er blitt fortalt at fartøyet er bygget etter kravene til flyttbare innretninger, men dette er jeg usikker på.

Vi har to rekreasjonsrom om bord. Ett for røykere og ett for ikke-røykere. Vi har også et TV-rom, hvor det er lov å røyke.

Er det lov å ha TV-rom kun for røykere? 

Svar

Hvis vi legger til grunn at det er en flyttbar innretning det er snakk om, gjelder vårt regelverk, herunder tobakksskadeloven.

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) § 12 om røykeforbud i lokaler og transportmidler har som utgangspunkt at felleslokaler på arbeidsplasser skal være røykfrie:

I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang, skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet.”

Andre ledd i denne paragrafen tillater unntak fra dette utgangspunktet innenfor visse rammer:

Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking tillates i inntil halvparten av disse. De røykfrie lokaler må ikke være mindre eller av dårligere standard enn lokaler hvor røyking tillates.”

I forarbeider til tobakksskadeloven, Ot.prp. nr. 18 (2008-2009) s. 45 uttales det at

«[i § 12] annet ledd gis adgang til røyking i fellesrom dersom flere lokaler innen samme område har samme formål. Dette kan for eksempel være en arbeidsplass som har to pauserom. De røykfrie lokalene skal ikke være mindre, eller av dårligere standard enn lokalene hvor røyking er tillatt. En forutsetning for at røyking skal være tillatt etter denne bestemmelsen er at røyk ikke siver ut i lokaler som etter første ledd skal være røykfrie

En naturlig forståelse av dette er blant annet at det ikke er tillatt kun å ha TV-rom som det er adgang til å røyke i.

Se eventuelt også:

  • Innretningsforskriften § 14 om ventilasjon og inneklima, som blant annet sier at inneluften skal være fri for helseskadelig forurensning, og
  • Innretningsforskriften § 58 om boligkvarter, som blant annet sier at boligkvarterets innredning og kapasitet skal sikre et forsvarlig bomiljø og være tilpasset de ulike funksjonene som skal ivaretas.

Veiledningen til § 58 anbefaler blant annet bruk av *NORSOK C-001 kapittel 7.4 (for flyttbare innretninger kan en bruke den anbefalte forskriften fra Sjøfartsdirektoratet som et alternativ):

7.4 Smoking rooms

A smoking room shall be provided adjacent to the main lounge (“clean” area), and another smoking room adjacent to the coffee bar in the work area (“dirty” area). The rooms shall be sized, arranged and outfitted for the sole purpose of short stays and smoking, and shall not be equipped for social activities and TV watching.

Access into the rooms shall be provided via an entrance lobby to prevent smoke drifting into other areas. A slight under pressure shall be provided with good ventilation in the rooms.

The smoking room arrangement shall comply with the requirements of the current governing body regulations for protection against injury and diseases caused by tobacco smoke.

*Oppdatert av oss 25.1.2017 til teksten i C-001, Edition 4, March 2015.