Spørsmål

Vennligst oppgi hvilke krav oljeindustrien setter til headset og adaptere ved kommunikasjon via radio on- og offshore.

Svar

Alt utstyr og alle sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område skal tilfredsstille ATEX-direktivet (produktdirektivet - 94/9/EF). I tillegg kan det være andre krav til slikt utstyr, for eksempel støydemping, EMC (EØF 89/336 og EØF 92/31) o.l. I prinsippet kan vi si at utstyr som kan benyttes i landbasert industri med eksplosjonsfare relatert til gasser, også kan benyttes offshore.

I tillegg kan det anmerkes at ikke alt landbasert radioutstyr uten videre kan brukes offshore, i alle fall ikke om utstyret skal benyttes på VHF eller UHF som er avsatt til bruk i den maritime mobile tjenesten. Da brukes maritime standarder også, i tillegg til kravene ovenfor.

Relevante tekniske utformingskrav finner du i innretningsforskriften kapittel XV om innarbeiding av EØS-regelverk.