Spørsmål

Hvilke direktiver gjelder for reguleringsventiler, aktuatorer, kontrollsystemer og hydrauliske anlegg (kraftpakker)? Noe av utstyret skal brukes både på innretninger (topside) og under vann i forbindelse med rørledninger etc.

Svar

Nedenfor følger en oversikt over hvilke forskrifter og direktiver som gjelder for det utstyret som nevnes. De fortolkninger vi gjør, står for vår regning. Ved en eventuell tvist vil det være de relevante EØS-organene som endelig avgjør saken.

Innledningsvis kan vi opplyse at ATEX-direktivet, maskindirektivet og direktivet om trykkpåkjent utstyr er innarbeidet på vårt myndighetsområde gjennom innretningsforskriften kapittel XV om innarbeiding av EØS-regelverk.

ATEX-forskriften gjelder for utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder. Den gjelder altså for den nevnte typen utstyr og systemer som produseres, settes i omsetning og tas i bruk i EØS (Norge for vårt vedkommende). Forskriften gjelder også for relevant utstyr til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område dersom det er nødvendig for eller bidrar til sikker funksjon av utstyr og sikkerhetssystemer i forbindelse med eksplosjonsfare. Forskriften gjelder også for komponenter.

ATEX vil derfor gjelde for alt utstyret som er nevnt, bortsett fra det som er plassert under vann (subsea).

Når det gjelder maskinforskriften, fremgår det av § 2 om definisjoner hva som menes med en maskin, se også § 1 om virkeområde og merknadene gitt i kommentarene til maskinforskriften. Av merknad 22 til maskinforskriften fremgår det at styresystemer som leveres for å inngå i en samling maskiner, ikke skal ha egen CE-merking, men en produsenterklæring dersom de ikke kan fungere selvstendig.

Når det gjelder utstyr som plasseres under vann, har en tidligere gjort en fortolkning som unntar nedihullsutstyr. Videre har en lagt til grunn at utstyr som har tilknytning til rørledninger, ikke omfattes av maskinforskriften. Dette er og i henhold til den industripraksisen som har etablert seg for slikt utstyr plassert under vann. Som det fremgår her, må det bli en skjønnsmessig vurdering i den enkelte saken om utstyret er å betrakte som en maskin i maskinforskriftens forstand eller ikke.

Forskrift om trykkpåkjent utstyr (TPU) vil også gjelde for en del av det utstyret som er omtalt, eksempelvis ventiler. I vedlegg 8, første strekpunkt i denne forskriften, fremgår det at transportrørledninger og utstyr spesielt konstruert for slike rørledninger er unntatt fra TPU. Standard utstyr som for eksempel utstyr på trykkreduksjonssstasjoner, kompressorstasjoner og pumpestasjoner vil være underlagt TPU, jf. veiledning (guideline) 1/17 og 1/28.

Dersom utstyret er underlagt flere direktiver, som for eksempel en aktuatoroperert ventil, der både maskindirektivet og direktivet om trykkpåkjent utstyr får anvendelse, skal CE-merkingen angi dette, se merknad 41 til maskinforskriften.