Spørsmål

Skal vi forlange at FRP-rister som benyttes i klassifiserte områder (sone 2), skal være testet med hensyn til ledningsevne og statisk elektrisitet?

Dersom en skal forholde seg til ATEX-direktivet, så skal ristene tilfredstille f.eks. EN 13463 -1. Her kan det imidlertid være noe tvil om bygningskonstruksjoner kommer inn under ATEX.

Videre så åpner vel ATEX for at Category 3-utstyr kan benyttes for Sone 2, dvs. ikke gnister under normal drift. Det kan nok diskuteres om disse ristene kan oppnå og opprettholde så stor ladning at de utgjør en slik tennkilde.

Svar

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område implementerer ATEX-produktdirektivet i norsk rett.

Etter gjennomgang av forskriften § 1 om virkeområde og § 2 om definisjoner er vi kommet til den konklusjonen at FRP-rister som blir brukt i klassifisert område, faller innenfor forskriftens virkeområde. Dette er basert på følgende vurderinger:

Virkeområdet er definert i forskriften § 1:

"Forskriften gjelder for utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, og som produseres, settes i omsetning og tas i bruk i EØS."

Forskriften gjelder også for komponenter til slikt utstyr og slike system.

Definisjoner av begrep i forskriften § 2:

"Utstyr:

Maskiner, apparater, fastmontert eller flyttbare innretninger, betjeningsinnretninger og instrumenter, varslingssystemer og forebyggende systemer, som alene eller i kombinasjon er ment til bruk innen produksjon, overføring, lagring, måling, regulering og omforming av energi og bearbeiding av materiale, og som har mulige tennkilder som kan forårsake en eksplosjon."

"Komponenter:

Deler som er viktige for at utstyr og sikkerhetssystem skal kunne fungere sikkert, men som ikke har en selvstendig funksjon."

Vurderinger knyttet til ordlyden i forskriften:

Et viktig stikkord i definisjon av utstyr er i denne sammenheng "i kombinasjon". En veiledning til ATEX er publisert på følgende nettside "http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex". Følgende er sakset fra "Guidelines on Directive 94/9/EC":

"3.7.1 Assemblies

From the term ‘jointly’ in the definition above it follows that an assembly, formed by combining two or more pieces of equipment, together with components if necessary, has to be considered as a product falling under the scope of directive 94/9/EC (see footnote 1), provided that this assembly is placed on the market and/or put into service by a responsible person (who will then be the manufacturer of that assembly) as a single functional unit."

"footnote 1" som det refereres til, sier følgende:

"For the purpose of this guide the term "product" covers equipment, protective systems, devices, components and their combinations as they are defined in directive 94/9/EC."

Konklusjon:

Ved bruk av FRP-rister i et prosessanlegg (klassifisert) er det påkrevd at elektrostatisk oppladning som kan føre til farlig utladning, skal forebygges. FRP-ristene er å anse som en del av prosessanlegget (produktet), selv om det ikke har en selvstendig funksjon.

Etter vår oppfatning vil EN 13463-1 være en relevant norm som vil kunne legges til grunn når det gjelder krav til "FRP-rister" til bruk i klassifisert område. Leverandør av ristene må dokumentere at disse tilfredsstiller den angitte normen.