Hopp til hovedinnhold

§ 48 Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

Arbeidsgiveren skal sikre at arbeidet legges til rette slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldig belastning som følge av manuell håndtering, arbeidsstilling, gjentatte bevegelser, arbeidsintensitet og liknende, jf. også § 23.
Tilrettelegging av ergonomiske forhold i sikkerhetskritiske arbeidssystemer skal også ivareta et godt samspill mellom menneske, teknologi og organisasjon og krav til forsvarlige mentale belastninger.
Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig kjemisk eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier, og ved arbeidsoperasjoner og prosesser som avgir kjemiske komponenter, unngås, jf. § 20.
Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kilder som avgir stråling, unngås, jf. § 28.
Arbeidsgiveren skal sikre at ingen arbeidstakere utsettes for hørselskadelig støy som nevnt i § 25 første ledd, eller helseskadelige vibrasjoner, jf. § 26.
Det skal settes kriterier for hvilke klimatiske forhold som krever vernetiltak ved arbeid utendørs, og under hvilke forhold slikt arbeid skal begrenses eller stanses, jf. også § 24.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

I tillegg bør Arbeidstilsynets
  1. orientering om framstilling og bruk av polyuretanprodukter (isocyanater),
  2. veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet – veiledning til arbeidsmiljøloven § 4-1–§ 4-4, og
  3. forskrift om utførelse av arbeid kapittel 5 om varmt arbeid, brukes.
Med stråling som nevnt i fjerde ledd, menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Med håndtering menes også håndtering i fare- og ulykkessituasjoner.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) gjelder også for petroleumsvirksomhet. For å oppfylle kravet om å unngå eksponering, bør i tillegg Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets
  1. veileder 1 om industriell radiografi, og
  2. veileder 9 om industrielle kontrollkilder i faste installasjoner samt forskningsmessig strålebruk
brukes.
Kriterier som nevnt i sjette ledd, bør reflektere samlet eksponering, blant annet for temperatur, vind og nedbør.
Vurdering av de fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorene bør inngå i den sikkerhetsmessige klareringen av aktivitetene, jf. denne forskriften § 56.

Equinor - Sleipner og Sture - kjemikaliestyring

Publisert: 7. mai 2024

Avvik

Esso – Slagentangen – gransking av naftalekkasje

Publisert: 2. desember 2020

Avvik

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Kran og løft og Arbeidsmiljø

Publisert: 26. april 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik