Tilsynet ble gjennomført i perioden 9. november 2023 til 25. januar 2024 med verifikasjoner på Sleipner A, T og Stureterminalen.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Equinor sikrer at helseskadelig kjemisk eksponering unngås ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier, og ved arbeidsoperasjoner og prosesser som avgir kjemiske komponenter. I tilsynet så vi hovedsakelig på kjemikalier med høy iboende helsefare, deriblant kjemikalier klassifisert som kreftfremkallende.

Resultat

Vi identifiserte åtte avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Bruk av intern bedriftshelsetjeneste
  • Analyser av kjemisk helserisiko
  • Informasjon om risiko i tilknytning til farlige kjemikalier
  • Kjemisk helsefare
  • Oppbevaring og merking av kjemikalier
  • Oppbevaring og vedlikehold av personlig verneutstyr
  • Register over arbeidstakere eksponert for kreftfremkallende, forplantningsskadelige eller mutagene kjemikalier og bly
  • Oppfølging

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkt knyttet til etterlevelse av interne krav.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 22. mai 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.